Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G06_AG_inspire

BMW XYZ:
Zużycie paliwa w litrach/100 km (cykl mieszany): x.x-x.x
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): xxx-xxx

Cechy pojazdów oznaczone jako (2) są cechami wstępnymi.

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.