CSR

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

W BMW Group wierzymy, że zrównoważony rozwój stanowi inwestycję w naszą przyszłość.

Podejście BMW Group do zrównoważonego rozwoju ma kompleksowy charakter. Koncentrujemy się na działaniach w obrębie całego łańcucha dostaw. Dbamy o to, by zrównoważony rozwój był zakorzeniony w strukturach firmy i realizowany przez naszych pracowników. W tym celu konsekwentnie doskonalimy strategię i wyznaczamy długofalowe cele w określonych obszarach naszej działalności.

Dzięki technologii Efficient Dynamics od lat stopniowo obniżamy poziom emisji CO2 w naszej flocie. Średnia wartość emisji europejskiej floty BMW wynosi aktualnie 130 gramów CO2 na kilometr.

Wprowadzając elektryczne BMW i3 urzeczywistniliśmy ideę zrównoważonej mobilności. Dziś nasi klienci mają wybór: dzięki BMW i3, BMW i8 czy BMW X5 xDrive40e mogą cieszyć się radością z jazdy za kierownicą pojazdu o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym typu plug-in. Cel jaki wyznaczyliśmy sobie na rok 2020 to redukcja emisji CO2 o 50 proc. (w stosunku do 1995 roku).

Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumiemy także efektywne wykorzystywanie zasobów oraz zmniejszenie emisji CO2. W 2014 roku udało nam się osiągnąć znaczący przełom w zużyciu energii, a obecnie ponad połowa energii elektrycznej zużywanej przez nas na całym świecie pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Kwestię zrównoważonego rozwoju uwzględniamy we wszystkich decyzjach biznesowych. Jednocześnie aktywnie angażujemy się w inicjatywy międzynarodowe – jak przestrzeganie dziesięciu zasad programu ONZ Global Compact.

Niezależnie od tych działań, opracowujemy innowacyjne rozwiązania, które przynoszą wymierne korzyści społeczeństwu. Konsekwencja w działaniu przynosi ewidentne korzyści. BMW Group już od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najważniejszych rankingów zrównoważonego rozwoju: jesteśmy liderem branży zarówno w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones, jak i Carbon Disclosure Project.

Jesteśmy przekonani, że dzięki zrównoważonym działaniom nasz model biznesowy jest bardziej konkurencyjny i przekłada się na wzrost firmy.

 

Rozwiń

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM. TWORZENIE WARTOŚCI.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem to także gwarancja przyszłej konkurencyjności.
Dziś stanowi to również fundament naszego komercyjnego sukcesu. Otwiera nowe możliwości biznesowe, umożliwia minimalizację ryzyka i sprawną odpowiedź na wyzwania społeczne, jak i biznesowe. Takie podejście wymaga stałej współpracy z naszymi interesariuszami oraz odpowiedzialnego postępowania w pełni zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Dążymy do tego, aby być najbardziej zrównoważoną firmą w branży motoryzacyjnej. To oznacza, że zrównoważony rozwój jest jednym z głównych czynników napędzających naszą działalność. Dzięki takiemu podejściu tworzymy wartość dodaną nie tylko dla środowiska i społeczeństwa, ale także dla samej firmy – ponieważ zarządzanie zrównoważonym rozwojem umożliwia także obniżanie kosztów oraz generowanie przychodów i zysków. W efekcie starań – od 1999 roku – BMW Group jest obecne w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones, czyli w głównym światowym indeksie przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony.

Zrównoważony rozwój jest także mocno zakorzenionym elementem łańcucha dostaw i procesów leżących u jego podstaw.

Jako BMW Group mamy jasno zdefiniowane cele: dążymy do inteligentnego i wydajnego wykorzystania zasobów oraz odpowiedzialnego podejścia do pracowników oraz społeczeństwa.

Wdrażamy szeroką gamę działań zwiększających świadomość naszych pracowników. Szczególnie duży nacisk kładziemy na poszanowanie praw człowieka.

Dbamy o regularną wymianę poglądów z naszymi interesariuszami, by na tej podstawie móc systematycznie się rozwijać. Dzięki prowadzonemu dialogowi możemy odpowiednio wcześnie dostrzegać wyzwania społeczne i biznesowe. Jednocześnie zyskujemy wśród naszych interesariuszy poparcie dla realizowanych działań i decyzji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT.

Odpowiedzialność za produkt to kluczowe wyzwanie Grupy BMW – od elektrycznych napędów przez innowacyjne usługi mobilne, aż po aspekty związane w bezpieczeństwem. Chcemy, by nasze produkty w dużej mierze chroniły środowisko i zasoby naturalne. Wyznacznikiem sukcesu tych działań jest również zadowolenie klientów.

 • Zmniejszenie o połowę emisji CO2 naszej floty do 2020 roku
 • Od surowców, poprzez działanie, aż po recycling
 • Innowacyjne technologie
 • Proekologiczne usprawnienia
 • Mobilne usługi Premium
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Bezpieczeństwo

OCHRONA ŚRODOWISKA W OBRĘBIE CAŁEJ GRUPY. TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE.

BMW Group szczyci się długą tradycją działań, których celem jest minimalizacja wpływu na środowisko. Chcemy stale odgrywać wiodącą rolę w tej dziedzinie.

Obniżamy zużycie zasobów, zmniejszamy poziom emisji, ograniczamy produkcję odpadów
i uwzględniamy czynniki środowiskowe przy wyborze lokalizacji dla naszych obiektów. Powyższe inicjatywy przekładają się też na oszczędności finansowe.

W 1973 roku byliśmy pierwszym producentem z branży motoryzacyjnej, który powołał specjalistę do spraw ochrony środowiska.

Bierzemy pod uwagę aspekty środowiskowe we wszystkich procesach, produktach i usługach. Nasze procesy produkcyjne są opracowywane zgodnie z filozofią „czystej produkcji”, której nadrzędnym celem jest maksymalne ograniczenie wpływu na środowisko i zużycia zasobów.

Systematycznie ograniczamy również skalę naszego oddziaływania środowiskowego pod względem energetycznym, konsekwentnie optymalizując wydajność energetyczną prowadzonych procesów. Wdrażamy także rozwiązania udoskonalające wydajność cyklu życia naszych produktów.

Jednym z naszych priorytetów jest racjonalne gospodarowanie wodą. Dlatego przy produkcji bazujemy na zamkniętych obiegach wody oraz bezściekowych procesach technologicznych.

W coraz większym stopniu zaspokajamy nasze potrzeby energetyczne ze źródeł odnawialnych, obniżając tym samym poziom emisji CO2.

Poza produkcją i eksploatacją pojazdów największe emisje CO2 generowane są z działalności transportowej. Przy wyborze metody transportu priorytetowo traktujemy przewoźników, którzy w swojej działalności nie generują wysokich emisji CO2 – szczególnie przewoźników kolejowych.

Innym ważnym aspektem logistyki transportu w BMW Group są dojazdy pracowników. W tym zakresie również staramy się ograniczać szkodliwy wpływ na środowiska.
Poza ograniczeniem ilości wykorzystywanych zasobów oraz poziomu emisji w naszych pojazdach i procesach produkcyjnych kierujemy się także względami środowiskowymi przy wyborze lokalizacji pod nowe obiekty oraz przy ich budowie. Koncentrujemy się zwłaszcza na ochronie bioróżnorodności oraz zrównoważonym budownictwie.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Sprawdź, jakie inicjatywy już podejmujemy oraz w jaki sposób wdrażamy działania, które przekładają się na dalsze korzyści.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW. WYMIANA POMYSŁÓW.

Nasza globalna sieć dostawców wnosi znaczący wkład w proces tworzenia wartości, podnoszenia jakości i innowacyjności. Dostawcy mają istotny wpływ na efektywność naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, a tym samym odgrywają kluczową rolę w sukcesie biznesowym BMW Group.

 • Standard zrównoważonego rozwoju dostawców.
 • Dwa główne obszary działań
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Seminaria, szkolenia i wykłady
 • Supplier Innovation Award
 • Współpraca z dostawcami
 • Stałe doskonalenie

PRACOWNICY. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU.

Pracownicy są fundamentem sukcesu BMW Group. Ich kwalifikacje zawodowe i zaangażowanie w pracę są nieocenione. W zamian za to oferujemy im bezpieczną i ciekawą pracę, a także wiele możliwości w zakresie rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Poprzez konsekwentne doskonalenie umiejętności naszych pracowników oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w zależności od indywidualnych kompetencji inwestujemy w naszą przyszłość. W obliczu różnorodnych wyzwań istniejących na lokalnych rynkach pracy na całym świecie aktywnie inwestujemy w rekrutację i rozwój talentów.

Zarobki naszych pracowników utrzymują się powyżej średniej w skali globalnej, ponieważ odpowiednio nagradzamy personel za efekty ich pracy. Zapewniamy także świadczenia socjalne, jak np. spersonalizowane programy emerytalne, oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. Pomagamy naszym pracownikom w odpowiednim bilansowaniu życia zawodowego i rodzinnego oraz chronimy ich zdrowie. Sukces prowadzonych inicjatyw znajduje odzwierciedlenie w wysokich wskaźnikach zadowolenia naszych pracowników.

Każdy pojedynczy pracownik jest dla nas ważny. Wszystkim zatrudnionym oferujemy równe szanse oraz możliwość rozwoju. Kategorycznie sprzeciwiamy się wszystkim formom dyskryminacji i propagujemy różnorodność wśród naszego personelu – ponieważ mocno wierzymy, że dzięki temu jesteśmy bardziej innowacyjni i konkurencyjni.

Przygotowujemy się także do zmian demograficznych, tworząc miejsca pracy dla starszych pracowników. Dążymy do zatrudniania większej liczby kobiet na stanowiskach technicznych i kierowniczych. Kolejnym celem BMW Group jest propagowanie różnorodności kulturowej w obrębie firmy.

Dowiedz się więcej o naszej polityce kadrowej. Sprawdź, jakie inicjatywy i działania wdrażamy w ramach odpowiedzialności za naszych pracowników.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE. ŁĄCZENIE ZASOBÓW.

Zaangażowanie obywatelskie stanowi integralny element tożsamości BMW Group jako przedsiębiorstwa. Nasze działania koncentrują się na obszarach, w których możemy optymalnie wykorzystywać nasze podstawowe umiejętności, aby osiągać wymierne korzyści.

Głównymi elementami naszej strategii są innowacyjność międzykulturowa i integracja społeczna. Kładziemy też nacisk na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów. Jako przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym jesteśmy w tej dziedzinie bezkonkurencyjni. Angażujemy się także w poprawę bezpieczeństwa na drogach na poziomie lokalnym.

Nasze zaangażowanie obywatelskie nie tylko przyczynia się do rozwiązywania wyzwań społecznych, ale także przynosi korzyści firmie. Doświadczenie i fachowa wiedza, którą zdobywamy przy takich projektach przydaje się w naszej podstawowej działalności. Jednym z przykładów jest nagroda Intercultural Innovation Award przyznawana przez BMW Group i Sojusz Cywilizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie działamy w obszarze kultury. Poza działalnością podstawową, angażujemy się w inicjatywy, które uzupełniają projekty kulturalne finansowane ze środków publicznych. Nasze fundacje wnoszą także znaczący wkład społeczny.

Ważne jest to, że rozwiązania generowane dzięki naszemu zaangażowaniu sprawdzają się na całym świecie, wspierając społeczności i pomagając ludziom. Bycie wiarygodnym partnerem dla społeczeństwa to nie tylko szansa, ale i zobowiązanie. Dlatego nasze podejście sprzyja integracji społecznej przedsiębiorstwa i tworzy wzajemne zrozumienie.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu społecznym. Sprawdź nasze projekty i programy, dzięki którym przyczyniamy się do zmian.