OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ORAZ KORZYSTANIA Z CONNECTED DRIVE.

Wymagania i dostępność.

Na tej stronie znajdziesz wyczerpujące informacje o warunkach korzystania z usług ConnectedDrive i ich dostępności.

1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz Umowy BMW ConnectedDrive.

1.1 Spółka BMW Vertriebs GmbH, Siegfried – Marcus – Strasse 24, 5021 Salzburg, Austria, siedziba i sąd rejestrowy: Salzburg, Fn 63069, działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, 02 – 675 Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 363068 (zwana dalej „BMW”), udostępnia klientowi usługi informacyjne oraz świadczenia pomocy, związane z pojazdem, pod nazwą „BMW ConnectedDrive” (dalej zwane „Usługami”), stosownie do niniejszych Warunków Handlowych oraz Warunków Korzystania z Usług.

 

1.2 Aktualna wersja niniejszych Warunków dostępna jest na stronie internetowej www.bmw.pl/connecteddrive i można ją w każdym czasie przejrzeć, zapisać oraz wydrukować. BMW jest uprawniona do zmiany niniejszych Warunków. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą doręczane klientom. Wprowadzone zmiany stają się treścią umowy, o ile umowa ConnectedDrive nie zostanie wypowiedziana przez klienta w najbliższym możliwym terminie.

 

1.3 Celem udostępnienia klientowi określonej usługi niezbędne jest zawarcie przez klienta oraz BMW Umowy BMW ConnectedDrive. W przypadku, gdy klient złożył zamówienie u swojego sprzedawcy (dealera BMW lub w oddziale BMW) na nowy pojazd BMW, który jako wyposażenie seryjne lub opcjonalne zawiera wyposażenie konieczne dla świadczenia określonej usługi, wówczas klient składa BMW jednocześnie ofertę zawarcia Umowy BMW ConnectedDrive na tę usługę.

 

a) W przypadku, gdy usługa jest częścią wyposażenia seryjnego nowego pojazdu BMW, umowa BMW ConnectedDrive na tę usługę zostaje zawarta pomiędzy klientem a BMW z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nowego pojazdu BMW przez klienta ze sprzedawcą pojazdu.

 

b) W przypadku, gdy usługa jest częścią wyposażenia opcjonalnego nowego pojazdu BMW, klient jest związany swoją ofertą zawarcia Umowy ConnectedDrive na tą usługę dopiero od chwili, od której nie ma on już możliwości rezygnacji z zamówionego wyposażenia opcjonalnego. Wówczas Umowa BMW ConnectedDrive na tę usługę pomiędzy klientem a BMW zostaje zawarta z chwilą dokonania przez BMW aktywacji usługi przy pierwszej rejestracji pojazdu w portalu MY BMW ConnectedDrive.

2. Opis, czas trwania oraz dostępność usług.

2.1 Zarówno na stronie internetowej www.bmw.pl/connecteddrive jak i w informacjach pod nazwą „Usługi BMW ConnectedDrive - Informacje“ opisane są szczegółowo poszczególne usługi, czas ich trwania oraz dostępność. „Usługi BMW ConnnectedDrive – Informacje” stanowią integralną część niniejszych Warunków Handlowych oraz Warunków Korzystania z Usług.

 

2.2 Czas trwania Umowy BMW Connected Drive odnosi się do poszczególnych usług. Zasadą jest, że w przypadku usługi na czas określony czas trwania umowy wynosi najwyżej 2 lata. Umowa BMW ConnectedDrive przedłuża się w sposób dorozumiany o nie więcej niż jeden rok, o ile klient na koniec ustalonego czasu jej trwania nie wypowie Umowy z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 

2.3 Świadczenie usług następuje za pomocą wbudowanej w pojeździe karty SIM. Korzystanie z usług jest zatem ograniczone do zasięgu stacji nadawczej danego operatora sieci i w szczególności może być zakłócone przez warunki atmosferyczne, uwarunkowania topograficzne, pozycję samochodu, jak również przeszkody (np. mosty, budynki). Ponadto wykonanie usług uwarunkowane jest sprawnością oraz gotowością do pracy sieci komórkowej niezbędnej do funkcjonowania wbudowanej karty SIM. 

 

2.4 Zakłócenia w świadczeniu usług mogą wynikać z przyczyn siły wyższej, w tym z uwagi na strajki, lokauty, zarządzenia urzędowe, jak również ze względu na techniczne oraz inne działania, które należy przeprowadzić w urządzeniach BMW, dostawców danych komunikacyjnych lub sieci, a które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia lub usprawniania usług (np. konserwacja, naprawa, aktualizacja oprogramowania).

 

2.5 Utrudnienia w świadczeniu usług mogą ponadto wynikać z krótkotrwałych ograniczeń zdolności z uwagi na przeciążenia sieci lub z zakłóceń urządzeń telekomunikacyjnych osób trzecich. BMW poczyni wszelkie możliwe starania w celu niezwłocznego usunięcia takich zakłóceń lub spowodowania ich usunięcia.

 

2.6 Powstałe zakłócenia w świadczeniu usług klient może zgłosić obsłudze klientów BMW (patrz pkt 7 poniżej).

 

2.7 BMW zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczenia usługi, o ile modyfikacja ta ze względu na ogólny zakres ustalonych usług jest dla klienta możliwa do zaakceptowania. W przypadku dalej idącej modyfikacji zakresu świadczenia usługi klient może w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o modyfikacji wypowiedzieć usługę bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz stosownie do pkt. 4.1 bezpłatnie ją deaktywować.

3. Korzystanie z Usług.

3.1 Klient nie może korzystać z usług w celach sprzecznych z prawem oraz nie zezwoli na to osobie trzeciej. Klient nie jest uprawniony, dla celów zarobkowych, przekazywać osobie trzeciej oraz przetwarzać dane i informacje otrzymane w ramach korzystania z usług.

 

3.2 Wbudowana w pojeździe karta SIM może być używana przez klienta wyłącznie w celu świadczenia usług przez BMW.

 

3.3 Klient ponosi koszty niewłaściwego korzystania z numeru alarmowego.

 

3.4 Usługi są ściśle związane z danym pojazdem i nie mogą być przeniesione na inny pojazd lub w innym pojeździe wykorzystane.

4. Deaktywacja usług. Wypowiedzenie Umowy BMW ConnectedDrive.

4.1 Klient może w każdym czasie deaktywować usługę „Teleservices“ oraz „Intelligent Emergency Call“ (Inteligentne Połączenie Alarmowe) u dealera BMW, w oddziale BMW lub autoryzowanym serwisie BMW. Z chwilą deaktywacji usług deaktywowana zostanie również wbudowana karta SIM.

 

4.2 Pozostałe usługi klient może dodatkowo deaktywować (od września 2013) również za pomocą portalu BMW Connected Drive („My BMW Connected Drive“, patrz pkt 5).

 

4.3 Klient jest uprawniony do wypowiedzenia usługi zawartej na czas nieokreślony w każdym czasie z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia usługi na czas określony z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu jej trwania, o ile w braku takiego wypowiedzenia usługa miałaby ulec automatycznemu przedłużeniu.

5. Portal BMW ConnectedDrive (“My BMW ConnectedDrive”).

5.1 Na stronie internetowej www.bmw-connecteddrive.pl BMW udostępnia klientowi portal BMW ConnectedDrive (pod nazwą „My BMW ConnectedDrive“). Warunkiem korzystania z „My BMW ConnectedDrive” jest utworzenie przez klienta konta użytkownika oraz rejestracja (zalogowanie) przy użyciu nazwy użytkownika oraz hasła.

 

5.2 Za pomocą „My BMW ConnectedDrive“ klient ma wgląd w status usług aktywowanych dla swojego pojazdu, jak również może tymi usługami zarządzać. W tym celu niezbędne jest połączenie konta użytkownika z pojazdem, dla którego klient zamówił Usługi oraz w którym Usługi mają być wykorzystywane. Aby móc powiązać konto użytkownika z pojazdem, klient musi za pomocą „My BMW ConnectedDrive” przekazać BMW numer fabryczny nadwozia pojazdu, jak również indywidualne cechy identyfikujące.

6. Korzystanie z usług poprzez BMW ConnectedDrive Store.

6.1 Zarówno poprzez interfejs pojazdu (patrz: 6.6) jak również za pomocą portalu BMW ConnectedDrive (patrz: 6.7) klient w ramach „BMW ConnectedDrive Store” może odpłatnie lub bezpłatnie nabywać oferowane usługi.

 

6.2 Warunkiem korzystania przez klienta z „BMW ConnectedDrive Store” jest rejestracja klienta w portalu BMW ConnectedDrive („My BMW ConnectedDrive”, por. 5.1), połączenie pojazdu z kontem użytkownika (por. 5.2), jak również podanie adresu oraz danych do dokonywania płatności.

 

6.3 Nabywanie płatnych lub bezpłatnych usług w „BMW ConnectedDrive Store” następuje wyłącznie według niniejszych warunków każdorazowo aktualnie obowiązujących w chwili zawarcia umowy. Aktualne warunki dostępne są na stronie internetowej www.bmw.pl/connectedDrive/Informacje na portalu „My BMW ConnectedDrive”, jak również mogą być zapisywane oraz drukowane. Oferta „BMW ConnectedDrive Store” skierowana jest do klientów w Polsce. 

 

6.4 Wszelkie dane zawarte w „BMW ConnectedDrive Store”, takie jak informacje dotyczące kart kredytowych, adresu, adresu e-mail są automatycznie kodowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer Protocol). SSL jest standardem przemysłowym w zakresie transferu danych poufnych przez Internet.

 

6.5 Oferta oraz zawarcie umowy

a) BMW oferuje swoim klientom usługi oraz składa w związku z tym wiążącą ofertę, którą zarejestrowany w „BMW ConnectedDrive Store” klient może zamówić za wskazaną cenę stałą. Umowa dochodzi do skutku, jak tylko klient naciśnie przycisk „Teraz zamów odpłatnie” - w przypadku płatnych usług oraz „Teraz zamów bezpłatnie” - w przypadku usług bezpłatnych, jak również (w obu przypadkach) wyrazi zgodę co do treści warunków umowy.

b) Wskazane ceny wyrażone są w walucie PLN z uwzględnionym podatkiem VAT. Za odpłatne usługi klient może zapłacić jedynie za pomocą karty kredytowej oraz w walucie PLN. Stosowną fakturę, wskazującą również termin zapłaty, BMW przesyła klientowi za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Na życzenie klienta BMW przesyła fakturę również pocztą tradycyjną.

c) W przypadku zwłoki klienta w płatności wynoszącej co najmniej 14 dni, BMW jest uprawnione wstrzymać lub przerwać świadczone usługi, w szczególności deaktywować dostęp klienta do korzystania z usług, do czasu, aż klient nie ureguluje swoich wymagalnych zobowiązań. Wskazana deaktywacja obejmuje w tym przypadku również usługę „Intelligent Emergency Call “ (Inteligentne Połączenie Alarmowe).

d) W stosunkach umownych pomiędzy przedsiębiorcami klient jest uprawniony do potrącania roszczeń przysługujących BMW jedynie w przypadku, gdy jego wierzytelność wzajemna nie jest sporna oraz przysługuje mu prawomocny tytuł. Klient może powoływać się na prawo zatrzymania, o ile dotyczy to roszczeń wynikających z umowy.

e) Błąd przy wprowadzaniu danych klient może skorygować poprzez anulowanie dokonanej czynności i rozpoczęcie jej na nowo. 

f) Umowa zawarta zostaje w polskiej wersji językowej.

g) Treść umowy będzie zgodnie z niniejszymi warunkami dostarczona klientowi i nie zostanie następnie zapisana przez BMW w systemie.

 

6.6 Składanie zamówienia w pojeździe

a) Krok 1: Rozpoczęcie zamówienia online w pojeździeW polu „BMW ConnectedDrive Store” w interfejsie pojazdu klient może uzyskać informacje na temat usług (względnie również w zakresie czasu trwania oraz ceny) oferowanych przez BMW ConnectedDrive. Następnie klient może wybrać usługę (względnie wraz z czasem trwania oraz ceną). Złożenie zamówienia online na usługę rozpoczyna się z chwilą naciśnięcia przez klienta przycisku „Dalej do zamówienia”.

b) Krok 2: Status klientaW przypadku, gdy klient zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive oraz podał swoje dane adresowe oraz dane do płatności, musi podać jedynie swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Poprzez kliknięcie przycisku „OK” klient przechodzi bezpośrednio do kroku 3.W przypadku, gdy klient nie zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive i/lub nie podał informacji dotyczących adresu oraz płatności, zamówienie może być złożone jedynie wówczas, gdy dokonane zostaną uprzednio czynności wskazane w portalu BMW ConnectedDrice w zakładce „Administracja”.

c) Krok 3: Wgląd do zamówienia/zmiana zamówienia Po zalogowaniu pojawi się strona, na której widoczne będzie kompletne zamówienie oraz wszelkie niezbędne dane do umowy. Klientowi przysługuje możliwość anulowania dokonanego zamówienia poprzez opuszczenie „BMW ConnectedDrive Store”. Jeżeli klient zgadza się z treścią zamówienia, może złożyć wiążące zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Teraz zamów odpłatnie”.

d) Krok 4: Informacje o zamówieniuPo zawarciu umowy klient otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, treść umowy, warunki handlowe oraz korzystania, jak również pouczenie o możliwości odstąpienia. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na papierze lub - za jego zgodą – na innym trwałym nośniku.

e) Ceny są cenami w PLN uwzględniającymi podatek VAT.

f) Klient może dokonać płatności za usługi kartą kredytową.

g) BMW jest uprawniona, w przypadku gdy Klient popadnie w opóźnienie z dokonaniem płatności, do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia danych usług, w szczególności do deaktywowania dostępu Klienta do danych usług do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności. Deaktywacja może również dotyczyć usługi „Inteligentne Połączenie Alarmowe”

h) Klient może potrącić swoje roszczenia z roszczeniami BMW, jeśli roszczenia Klienta są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione roszczeniami Klienta wynikającymi z niniejszej Umowy. W umowach z konsumentami zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

6.7 Składanie zamówienia w portalu BMW ConnectedDrive

a) Krok 1: Rozpoczęcie zamówienia online w portalu BMW ConnectedDrive.W polu „Store” znajdującym się w portalu BMW ConnectedDrive klient może uzyskać informacje na temat usług (ewentualnie czasu trwania oraz cen) oferowanych przez BMW ConnectedDrive. Następnie klient może wybrać usługę (ewentualnie czas trwania oraz cenę). Złożenie zamówienia online na usługę rozpoczyna się z chwilą naciśnięcia przez klienta przycisku „Dalej do zamówienia”.

b) Krok 2: Status klienta.W przypadku, gdy klient zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive oraz podał swoje dane adresowe oraz dane do płatności, musi poprzez kliknięcie przycisku „Dalej” podać jedynie swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Poprzez kliknięcie przycisku „OK” klient przechodzi bezpośrednio do kroku 3.W przypadku, gdy klient nie zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive i/lub nie podał informacji dotyczących adresu oraz płatności, zamówienie może złożyć jedynie wówczas, gdy dokona uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive czynności tam wskazanych.

c) Krok 3: Wgląd do zamówienia/zmiana zamówienia.W przypadku, gdy klient zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive oraz podał swoje dane adresowe oraz dane do płatności, przechodzi bezpośrednio na stronę, na której widoczne będzie kompletne zamówienie oraz wszelkie niezbędne dane od umowy. Klientowi przysługuje możliwość anulowania dokonanego zamówienia poprzez opuszczenie BMW CennectedDrive Store. Jeżeli klient zgadza się z treścią zamówienia, może złożyć wiążące zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Teraz zamów odpłatnie”.W przypadku, gdy klient nie zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive i/lub nie podał informacji dotyczących adresu oraz płatności, zamówienie może złożyć jedynie wówczas, gdy dokonane zostaną uprzednio wskazane czynności w portalu BMW ConnectedDrive w zakładce „Administracja”.

d) Krok 4: Informacje o zamówieniu.Po zawarciu umowy klient otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, treść umowy, warunki handlowe oraz korzystania, jak również pouczenie o możliwości odstąpienia. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na papierze lub - za jego zgodą – na innym trwałym nośniku.

e) Ceny są cenami w PLN uwzględniającymi podatek VAT.f) Klient może dokonać płatności za usługi kartą kredytową.

g) BMW jest uprawniona, w przypadku gdy Klient popadnie w opóźnienie z dokonaniem płatności, do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia danych usług, w szczególności do deaktywowania dostępu Klienta do danych usług do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności. Deaktywacja może również dotyczyć usługi „Inteligentne Połączenie Alarmowe”.

h) Klient może potrącić swoje roszczenia z roszczeniami BMW, jeśli roszczenia Klienta są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione roszczeniami Klienta wynikającymi z niniejszej Umowy. W umowach z konsumentami zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

6.8 Przygotowanie oraz aktywacja usługPo tym, jak klient kliknie na przycisk „Teraz zamów odpłatnie” wzgl. „Teraz zamów” usługa zostanie zarejestrowana w systemie BMW. Następnie do pojazdu zostanie wysłana nowa konfiguracja pojazdu i usługa zostanie w pojeździe aktywowana. Z reguły proces ten trwa parę minut. W razie przerwanego połączenia wskazany proces nie będzie mógł zostać zrealizowany. Aktywacja usługi zostanie wówczas odpowiednio opóźniona. 

Na żądanie klienta wykonywanie usług może rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku BMW jest zobowiązana do zażądania złożonego przez klienta wyraźnego oświadczenia obejmującego takie żądanie klienta.

 

6.9 Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi w przypadku nabywania usług w ConnectedDrive Store.

Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów. Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz Korzystania z ConnectedDrive, jednakże posłużenie się tym formularzem nie jest konieczne.Termin do odstąpienia od umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać na poniższy adres:

 

BMW Vertriebs GmbH działająca poprzez BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce

ul. Wołoska 22A

02 – 675 Warszawa

 

BMW akceptuje złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy również drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej na adres info.pl@bmw-connecteddrive.plBMW prześle klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 

 

Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu:

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy BMW zwróci klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez klienta płatności na poczet świadczonych usług. BMW dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, klient jest zobowiązany zapłacić BMW kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy.

7. Sprzedaż lub trwałe przekazanie pojazdu.

7.1 W przypadku sprzedaży lub trwałego przekazania pojazdu osobie trzeciej klient zobowiązany jest dopilnować, aby usunięte zostały wszelkie dane osobiste zapisane w pojeździe. Klient zobowiązany jest ponadto usunąć poprzez portal „My BMW ConnectedDrive” istniejące powiązanie pomiędzy pojazdem a kontem użytkownika (por. pkt 5.2 powyżej).

 

7.2 Klient jest zobowiązany poinformować osobę trzecią, której pojazd sprzedał lub trwale przekazał, o wszelkich usługach, które nie zostały jeszcze deaktywowane. Klient ponosi względem BMW odpowiedzialność za niewywiązanie lub nienależyte wywiązanie się z tego obowiązku. 

 

7.3 W przypadku sprzedaży lub przekazania pojazdu osobie trzeciej, klientowi przysługuje – oprócz prawa wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 4.3 powyżej – prawo wypowiedzenia usługi na czas określony z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli klient wypowie usługę przed zakończeniem okresu jej trwania, nie przysługuje mu proporcjonalny zwrot uiszczonej za tę usługę ceny. 

 

7.4 Bez zgody BMW klient nie może przenieść praw z umowy BMW ConnectedDrive na osobę trzecią. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży pojazdu lub trwałego przekazania osobie trzeciej.

8. Kontakt.

Dostęp do obsługi klientów BMW można uzyskać na stronie internetowej Portalu ConnectedDrive www.bmw-connecteddrive.pl Infolinia BMW ConnectedDrive dostępna jest pod numerem tel.: +48 885 269 269 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz pod adresem mailowym:

9. Rękojmia.

W zakresie ustalenia istnienia odpowiedzialności BMW z tytułu rękojmi oraz zakresu tej odpowiedzialności zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Odpowiedzialność.

10.1 W zakresie dopuszczalnym przez prawo BMW nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność danych oraz informacji przekazanych poprzez usługi. To samo dotyczy skutków zakłóceń, przerw oraz utrudnień w funkcjonowaniu usług, w szczególności w przypadkach opisanych w pkt. 2.4 powyżej.

 

10.2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo BMW ponosi odpowiedzialność za niedbalstwo wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, to jest takich, które umowa nakłada na BMW ze względu na swoją treść i cel lub dopiero których wykonanie przez BMW umożliwia prawidłowe wykonanie Umowy oraz co do wykonania których przez BMW klient działał lub mógł działać w zaufaniu. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia przy zawieraniu umowy.

 

10.3 Odpowiedzialność osobista przedstawicieli ustawowych, osób wykonujących zobowiązanie dłużnika oraz pracowników BMW za szkody wyrządzone w wyniku niedbalstwa jest ograniczona do zakresu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. 

 

10.4 Ewentualna odpowiedzialność BMW w przypadku podstępnego zatajenia wady, wynikająca z przejęcia gwarancji lub objęcia rzeczy w posiadanie oraz wynikająca z przepisów konstytuujących odpowiedzialność za produkt niebezpieczny pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa lub w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

11. Gromadzenie, zapisywanie, użytkowanie oraz bezpieczeństwo danych.

11.1 Dane wprowadzone przez klienta do „My BMW ConnectedDrive“ są automatycznie kodowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer Protocol). SSL stanowi standardowy środek w zakresie transferu danych poufnych przez Internet. 

 

11.2 BMW gromadzi, zapisuje oraz użytkuje podane przez klienta dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, o ile jest to konieczne do zawarcia, ustalenia treści lub zmiany stosunku umownego oraz o ile jest to konieczne do korzystania z oraz rozliczania usług (dane użytkowe).

 

11.3 Dane użytkowe, które niezbędne są dla należytego rozliczenia usług (dane rozliczeniowe), mogą być zapisywane oraz używane przez BMW aż do końcowego rozliczenia umowy. 

12. Właściwość miejscowa sądu.

12.1 Wyłącznie właściwy miejscowo w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunków z przedsiębiorcami jest sąd w Warszawie. Właściwość miejscową w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunków z konsumentami ustala się według ogólnych obowiązujących przepisów. 

 

12.2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo ta sama właściwość obowiązuje w przypadku, gdy klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej w kraju, przeniósł miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu za granicę lub też miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

 

12.3 Dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych właściwe jest prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Prawo to obowiązuje jedynie wówczas, gdy poprzez wybór nie zostaną naruszone bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumenta państwa, w którym konsument w chwili składania zamówienia posiadał miejsce stałego pobytu.

USŁUGI BMW CONNECTED DRIVE - INFORMACJE.

1. Informacje ogólne

BMW Vetriebs GmbH, Siegfried – Marcus – Strasse 24, 5021 Salzburg, Austria, siedziba i sąd rejestrowy: Salzburg Fn 63069, działająca przez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, 02 – 675 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 363068 (dalej zwana „BMW”) udostępnia klientowi określone usługi informacyjne oraz świadczenia pomocy, związane z pojazdem, pod nazwą „BMW ConnectedDrive”. BMW nie gromadzi, nie zapisuje oraz nie przetwarza danych klienta na cele świadczonych usług, chyba że jest to wyraźnie wskazane w poniższym opisie poszczególnych usług. W przypadku usług, dla świadczenia których niezbędne jest gromadzenie, zapisywanie oraz przetwarzanie danych osobowych, klient będzie o tych czynnościach informowany oraz proszony o wyrażenie na nie zgody. Świadczenie usług następuje poprzez wbudowaną w pojeździe kartę SIM. Koszty rozmów oraz transmisji danych zawarte są w cenie usług. BMW gromadzi, zapisuje oraz przetwarza dane związane z pojazdem w granicach ustawowych, o ile jest to niezbędne dla ukształtowania przedmiotu usług oraz korzystania z nich. 

2. Podstawowe usługi BMW ConnectedDrive

Usługi podstawowe BMW ConnectedDrive, tj. „Teleservices“ (6AE) oraz „Advanced Emergency Call“ (Połączenie Alarmowe) (6AC) są aktywowane na czas nieokreślony w momencie wydania pojazdu. 

 

a. TeleServices (SA6AE): Usługi podstawowe BMW ConnectedDrive, tj. „Teleservices“ (6AE) oraz „Advanced Emergency Call“ (Połączenie Alarmowe) (6AC) są aktywowane na czas nieokreślonyUsługa „TeleServices“ wspiera mobilność Klienta. W razie potrzeby lub w przypadku, gdy zostanie to samodzielnie zainicjowane przez klienta, dane techniczne pojazdu (np. informacje serwisowe o zużywających się częściach, informacje na temat stanu pojazdu, takie jak komunikaty Check–Control, stan akumulatora, dane niezbędne do identyfikacji oraz lokalizacji pojazdu w przypadkach awarii) zostaną przekazane BMW. W razie potrzeby serwisu pojazdu wskazane dane wraz z nazwiskiem i adresem E-mail klienta, które to dane klient podał BMW, zostaną przekazane właściwemu partnerowi serwisowemu, pomocy drogowej BMW lub odpowiedniemu dostawcy usług w celu nawiązania kontaktu z klientem oraz uzgodnienia terminu, gdzie będą przechowywane aż do prawidłowego zakończenia odpowiednich procesów. Poza powyższym dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane techniczne przekazywane są z pojazdu do BMW w regularnych odstępach oraz analizowane celem udoskonalenia produktów BMW, tzw. „TeleService Report” (Raport TeleServices). Dotyczy to wyłącznie danych technicznych pojazdu, związanych z jego stanem. Inne dane, takie jak dane pozycyjne, nie będą w ramach „TeleService Report” (Raport TeleServices) przekazywane. „TeleService Battery Guard” kontroluje na bieżąco poziom naładowania akumulatora samochodu. W przypadku, gdy poziom ładowania akumulatora przekroczy zdefiniowaną wartość minimalną, wówczas przekazana zostanie odpowiednia informacja do partnera serwisowego. W razie potrzeby partner serwisowy skontaktuje się z klientem w celu ustalenia terminu serwisu pojazdu. Poprzez rejestrację w portalu BMW ConnectedDrive Klient może zostać poinformowany poprzez sms lub BMWi Push Mail o krytycznym stanie akumulatora, który spowodowany został włączonymi światłami postojowymi. w momencie wydania pojazdu.

 

b. Advanced Emergency Call  (Połączenie Alarmowe- SA6AC): W celu skorzystania z usługi „Advanced Emergency Call “ (Połączenie Alarmowe) wymagana jest identyfikacja oraz lokalizacja pojazdu, jak również przekazanie właściwej centrali alarmowej informacji niezbędnych do świadczenia pomocy. Zapytanie użytkownika oraz niezbędne dane będą przekazywane do dostawcy usług, któremu BMW zleciło ich wykonanie i będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia i do chwili prawidłowego przeprowadzenia procesu. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

3. ConnectedDrive (SA6AK)

Usługa „ConnectedDrive “ (6AK) aktywowana jest na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji pojazdu. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive.

W celu skorzystania z usługi niezbędna jest identyfikacja pojazdu oraz przetworzenie danych niezbędnych do jej wykonania, tj. udzielenia pomocy. Dane następnie zostaną usunięte. W przypadku korzystania przez użytkownika z tzw. zapytania Point of Interest dane te będą każdorazowo przekazywane do dostawcy usług, któremu BMW zleciło wykonywanie usług oraz będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia oraz zachowane do chwili prawidłowego przeprowadzenia procesu. Dane zostaną następnie usunięte. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

4. Concierge (Serwis Informacyjny- SA6AN)

Usługa „Concierge (Serwis Informacyjny)“ (SA6AN) jest aktywowana na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji pojazdu. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive.

W celu skorzystania z usługi klient poprzez naciśnięcie przycisku zostanie połączony, przy użyciu wbudowanego urządzenia telefonicznego, z centrum obsługi klientów BMW (BMW Callcenter). Dane identyfikacyjne oraz lokalizacyjne pojazdu, również w ramach aktywnego prowadzenia pojazdu wybraną drogą, będą przekazywane do dostawcy usług, któremu BMW zleciło ich wykonywanie oraz będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia oraz zachowane aż do prawidłowego przeprowadzenia procesu. Dane zostaną następnie usunięte. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Real Time Traffic Information (SA6AM)

Usługa „Concierge (Serwis Informacyjny)“ (SA6AN) jest aktywowana na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji pojazdu. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive.

Usługa „Real Time Traffic Information“ („RTTI“ – SA6AM) aktywowana jest na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive.

Informacje drogowe niezbędne dla świadczenia usługi będą uzyskiwane między innym poprzez tzw. Floating Car Data. Każdy pojazd BMW wyposażony w ConnectedDrive stanowi przy tym „mobliny pojazd informacyjny” (Floating Car). Indywidualne dane pozycyjne oraz sensorowe każdego takiego pojazdu uzyskane podczas jazdy będą przekazywane –całkowicie anonimowo – wraz z aktualnymi danym czasowymi do BMW oraz dostawcy usług.

6. Internet (SA6AR)

Usługa „Internet“ (SA6AR) aktywowana jest na okres jednego roku od momentu pierwszej rejestracji. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive.Usługa „Concierge (Serwis Informacyjny)“ (SA6AN) jest aktywowana na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji pojazdu. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive.

7. Remote Services (Usługi Zdalne- SA6AP)

  • Warunek korzystania z usług zdalnych (6AP): usługi ConnectedDrive (6AK) i/lub inteligentne połączenie alarmowe (6AC)
  • Warunek: rejestracja w portalu dla klientów My BMW ConnectedDrive
  • Za pośrednictwem infolinii BMW lub aplikacji My BMW Connected (aplikacja na smartfony) można zdalnie zamknąć lub otworzyć pojazd
  • Aplikacja My BMW Remote jest dostępna w App Store lub w Google Play™
  • W iOS Usługi Zdalne są zawarte w Funkcjach Zdalnych BMW Connected
  • Inne usługi zdalne: lokalizacja pojazdu poprzez sygnał świetlny/klakson, sterowanie temperaturą we wnętrzu pojazdu, wysyłanie POI (Points of Interests) do pojazdu

8. Dostępność Usług

Pełna paleta usług dostępna jest wyłącznie na terenie Polski i jedynie dla klientów, których pojazdy dopuszczone są do ruchu w Polsce.

Usługa „Advanced Emergency Call (Połączenie Alarmowe -SA6AC) dostępna jest w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Andorze, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Lichtensteinie, Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz Norwegii.
„TeleServices” (SA6AE), „Concierge” (Serwis Informacyjny -SA6AN)”, „Remote Services” (Usługi Zdalne -SA6AP) oraz „BMW Online” (SA6AK) są zasadniczo dostępne w każdej europejskiej sieci telefonii komórkowej. Przy korzystaniu za granicą zakres oraz cechy usług mogą odbiegać od powyżej przedstawionych zakresów oraz cech a ponadto różnią się w poszczególnych krajach. Usługa „RTTI” (SA6AM) dostępna jest w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Danii, Norwegii oraz w Czechach.
Usługa „Internet” (SA6AR) dostępna jest wyłącznie w Polsce.
Wszystkie personalizowane usługi BMW Online oraz wszystkie funkcjonalności ConnectedDrive, z których klient może korzystać wyłącznie za pośrednictwem portalu BMW ConnectedDrive, będą dostępne od momentu jego uruchomienia. Zgodnie z przewidywaniami uruchomienie portalu BMW ConnectedDrive nastąpi we wrześniu 2013 roku. Moment uruchomienia portalu może ulec przesunięciu.

9. Deaktywacja

Klient może w każdym czasie deaktywować podstawowe usługi BMW ConnectedDrive, tj. „Teleservices“ oraz „Advanced Emergency Call“ (Połączenie Alarmowe), u dealera BMW, w oddziale BMW lub autoryzowanym warsztacie samochodowym BMW. Z chwilą deaktywacji tych usług deaktywowana zostanie również wbudowana karta SIM. Pozostałe usługi klient może dodatkowo deaktywować (od września 2013) również za pomocą portalu BMW Connected Drive („My BMW Connected Drive“).

Więcej informacji na temat BMW ConnectedDrive.

Infolinia BMW ConnectedDrive dostępna jest pod numeremami tel.: +48 800 269 269, +48 885 269 269 od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08:00 do 20:00.

 

Dalsze informacje dotyczące BMW ConnectedDrive oraz Ogólnych Warunków Handlowych oraz Korzystania z ConnectedDrive dostępne są na stronie internetowej.

 

Stan: Grudzień 2014