Usługi BMW ConnectedDrive - Informacje/Ochrona danych

1. Informacje ogólne

BMW Vertriebs GmbH z siedzibą w Salzburgu działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363068 i posługująca się dla celów podatkowych w Polsce numerem VAT 1070016892 (zwana dalej „BMW“) pod nazwą „BMW ConnectedDrive“ udostępnia klientowi określone usługi informacyjne i wspomagające związane z samochodem (zwane dalej „Usługami“). BMW gromadzi, przechowuje i przetwarza dane dotyczące pojazdu wyłącznie w sposób zgodny z wymogami ustawowymi i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu zapewnienia odpowiednich treści i wykorzystania Usług. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone w poniższym opisie Usług, BMW nie gromadzi, nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych klientów dla celów opisanych poniżej Usług BMW ConnectedDrive. Odnośnie usług, do świadczenia których wymagane jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, BMW informuje o tym klienta z wyprzedzeniem na podstawie niniejszego oświadczenia. Świadczenie Usług odbywa się poprzez kartę SIM wbudowaną w pojeździe. Koszty rozmów oraz przesyłu danych są uwzględnione w cenie Usługi.

2. Usługi podstawowe BMW ConnectedDrive

Podstawowe usługi BMW ConnectedDrive „TeleServices“ (SA6AE) oraz „Inteligentne zgłoszenie alarmowe“ (SA6AC) są aktywowane już podczas przekazania pojazdu i są dostępne bez ograniczeń czasowych. Oprócz tego klientowi udostępnione są usługi „BMW Assistance“ oraz „BMW Hotline dla klientów“ oraz, zależnie od wyposażenia samochodu, usługa „Automatyczna aktualizacja map” i „Połączenie pojazdu z portalami i aplikacjami”.

2.1 TeleServices (SA6AE)
Usługa „TeleServices“ służy zapewnieniu ciągłej mobilności klienta. Kiedy jest to niezbędne lub jeśli zostanie to aktywowane lub zlecone przez klienta, dane techniczne (np. informacje serwisowe na temat części eksploatacyjnych, informacje na temat stanu pojazdu takie jak komunikaty Check-Control, stan akumulatora, dane służące lokalizacji pojazdu w przypadku awarii) samochodu są przekazywane do BMW. W przypadku potrzeby wykonania czynności serwisowych dane te razem z nazwiskiem i adresem mailowym klienta, o ile zapisał je on w portalu BMW ConnectedDrive, zostają przesłane do odpowiedzialnego Partnera Serwisowego, Serwisu Assistance BMW lub odpowiedniego usługodawcy w celu nawiązania kontaktu z klientem i uzgodnienia terminu wizyty i przechowywane tam aż do prawidłowego zakończenia tego procesu. Poza powyższym żadne inne dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim. W celu przygotowania do wykonania czynności serwisowej, automatyczne powiadomienia będą wysłane bezpośrednio do pojazdu. Dane techniczne są przekazywane BMW w regularnych odstępach czasu przez samochód i wykorzystywane w celu udoskonalania produktów BMW – jest to tzw. „Raport Teleservice”. Chodzi tutaj wyłącznie o dane techniczne odnoszące się tylko do samochodu. Inne dane, np. dane lokalizacyjne, nie są przekazywane w ramach „Raportu Teleservice“. „Teleservice Battery Guard“ nieustannie sprawdza stan naładowania akumulatora samochodu. Jeśli poziom naładowania akumulatora przekroczy określoną wartość, wysyłana jest informacja do odpowiedzialnego Partnera Serwisowego. Jeśli to konieczne nawiązuje on kontakt z klientem, aby uzgodnić termin wizyty serwisowej. Zgłoszenie BMW ConnectedDrive na portalu klienta „Moje BMW ConnectedDrive“ pozwala klientowi na uzyskanie informacji – SMSem lub mailem – o krytycznym stanie akumulatora wynikającym z włączonych świateł postojowych.

2.2 Inteligentne zgłoszenie alarmowe (SA6AC)
Usługa „Inteligentne zgłoszenie alarmowe“ automatycznie wysyła zgłoszenie alarmowe do centrali zgłoszeń alarmowych BMW poprzez zintegrowany telefon w przypadku aktywacji czujników zderzeniowych (napełnienie poduszek powietrznych, napinacze pasów, itd.). Pracownik łączy się z klientem, dowiaduje się, jaki jest stan kierowcy i pasażerów i alarmuje siły ratunkowe. Usługa „Inteligentne zgłoszenie alarmowe“ może zostać aktywowana także ręcznie, aby wezwać pomoc dla innych uczestników ruchu drogowego.

Korzystanie z usługi „Inteligentne zgłoszenie alarmowe” wymaga identyfikacji i lokalizacji pojazdu oraz przekazania informacji niezbędnych dla udzielenia pomocy do odpowiedzialnej centrali alarmowej. Zgłoszenie użytkownika oraz wymagane dane są przekazywane przez BMW usługodawcy, któremu powierzono wykonanie usługi, który wykorzystuje te dane wyłącznie do celów danej usługi do momentu prawidłowego zakończenia procesu. Ponadto, niektóre dane dotyczące otoczenia zostaną przekazane do odpowiedniego usługodawcy w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu w ramach systemu informacji o ruchu drogowym, przy czym dane te zostaną przed przekazaniem w pełni zanonimizowane. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Poza powyższym żadne inne dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

2.3 BMW Assistance
Usługa „BMW Assistance“ może zostać aktywowana ręcznie prze klienta w przypadku usterki technicznej w pojeździe. Oprócz aktualnej lokalizacji do Mobilnego Serwisu BMW przekazywane są także: numer podwozia, kolor oraz model samochodu. Dane są przekazywane przez BMW usługodawcy, któremu powierzono wykonanie usługi, który wykorzystuje te dane wyłącznie do celów danej usługi do momentu prawidłowego zakończenia procesu. Ponadto, niektóre dane dotyczące otoczenia zostają przekazane do odpowiedniego usługodawcy w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu w ramach systemu informacji o ruchu drogowym, przy czym dane te zostaną przed przekazaniem w pełni zanonimizowane. Poza powyższym inne żadne inne dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

2.4 BMW Hotline
Usługa „BMW Hotline dla klientów“ łączy klienta z pracownikiem Obsługi Klienta BMW. Nie są przy tym przekazywane żadne dane dotyczące pojazdu ani klienta.

2.5 De-/Aktywowane korzystanie z anonimowych danych z czujników i informacji o sposobie użytkowania pojazdu w celu poprawy jakości i rozwoju produktów
W celu poprawy jakości i rozwoju produktów w samochodzie oceniane, przekazywane do BMW i natychmiast zanonimizowane są dane z czujników dotyczące otoczenia (często uzupełniane danymi dotyczącymi czasu oraz miejsca) oraz stanu pojazdu oraz informacje o sposobie użytkowania pojazdu. Zanonimizowane dane z czujników i informacje o sposobie użytkowania pojazdu nie mogą być wtórnie przypisane do indywidualnych klientów. W przypadku danych z czujników chodzi między innymi o informacje na temat znaków drogowych, świateł, robót drogowych, niebezpieczeństw, natężenia ruchu, kształtu ulic, dostępności miejsc parkingowych lub informacji o usterkach w pojeździe. W ten sposób na przykład informacje o znakach drogowych wykorzystywane są do poprawy jakości map oraz optymalizacji tras, dane o zidentyfikowanych niebezpieczeństwach, takich jak mgła, służą poprawie jakości informacji o ruchu drogowym i unikaniu wypadków.

W przypadku określonych informacji o sposobie użytkowania pojazdu chodzi o informacje na temat korzystania z oferowanych funkcji. Zanonimizowane dane statystyczne są wykorzystywane przez BMW w celu nieustannego udoskonalania produktów i poprawy ich jakości.

Przekazywanie danych z czujników do BMW jest aktywowane domyślnie, ale korzystając z menu ochrony danych w pojeździe klient może samodzielnie dokonać konfiguracji tej usługi i określić, jakie kategorie informacji (np. informacje dotyczące infrastruktury drogowej) będą przekazywane do BMW, lub całkowicie deaktywować przekazywanie danych z czujników. W menu ochrony danych w pojeździe szczegółowo opisane jest także, jakie dane z czujników są oceniane w samochodzie i jakie informacje są przekazywane. Przekazywanie informacji o sposobie użytkowania pojazdu jest domyślnie wyłączone, ale gromadzenie i przekazywanie informacji o sposobie użytkowania pojazdu może zostać włączone i skonfigurowane przez klienta w menu ochrony danych. Klienci, którzy aktywują tę funkcję pomagają BMW w udoskonalaniu produktów i usług.

2.6 Połączenie pojazdu z portalami BMW i aplikacjami BMW (zależne od wyposażenia samochodu)

Usługa „Połączenie pojazdu z portalami BMW i aplikacjami BMW“ wysyła dane dotyczące stanu pojazdu (jak np. dane o pozycji pojazdu, informacje serwisowe, zasięg, itd.) w przypadku istotnych zmian stanu pojazdu (np. rozpoczęcie i zakończenie jazdy, zamykanie, itd.) z samochodu do BMW. Przekazane dane są wykorzystywane we w pełni zanonimizowanej formie w celu poprawy jakości i rozwijania usług łączności, oraz przyszłych pojazdów. Dane te służą do określenia pozycji geograficznej pojazdu, trasy do pojazdu oraz innych informacji na temat stanu pojazdu w aplikacjach i na portalach BMW, z których korzysta klient. W przypadku samochodów z eDrive usługa ta jest rozszerzona o informacje na temat mobilności elektrycznej (np. informacje dotyczące procesu ładowania, które są przekazywane dodatkowo w przypadku istotnych zmian stanu pojazdu takich jak np. rozpoczęcie i zakończenie ładowania, przerwa w ładowaniu i błędy ładowania). Klient uzyskuje dzięki temu wsparcie w postaci istotnych informacji na temat mobilności elektrycznej. Ponadto usługa ta służy weryfikacji i ocenie jakości stacji ładowania, tak, aby w systemie nawigacji BMW, w aplikacjach udostępnianych przez BMW oraz na portalach BMW prezentowane były zweryfikowane i ocenione informacje na temat stacji ładowania. W tym celu informacje na temat lokalizacji pojazdu, informacje na temat procesu ładowania, przerwy w ładowaniu i błędów ładowania oraz włączenia i wyłączenia pojazdu są wysyłane do BMW i natychmiast oceniane w zanonimizowanej formie. Umożliwia to także identyfikację potencjalnych miejsc dla nowych stacji ładowania. Aplikacje dla użytkowników iPhone® są dostępne a Apple App StoreSM a dla użytkowników AndroidTM w Google PlayTM. Szczegółowe informacje na temat danych wykorzystywanych przez aplikacje BMW znajdą Państwo w konkretnych aplikacjach BMW.

3. ConnectedDrive Services (SA6AK)

Usługa „ConnectedDrive Services“ obejmuje mobilny portal internetowy „BMW Online“ oraz usługę „Moje info“.Zamównienie tej usługi jest warunkiem rezerwacji kolejnych usług BMW ConnectedDrive.

3.5 BMW Online
Usługa „BMW Online“ jest aktywowana na okres dwóch lat licząc od daty produkcji samochodu z uwzględnieniem dodatkowego czasu przewidzianego na transport z fabryki do punktu odbioru. Okres ten zostaje domyślnie przedłużony jednokrotnie o rok, o ile klient nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania usługi najpóźniej w terminie sześciu tygodniu przed momentem zakończenia usługi. Poprzez „Moje BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.pl klient może przedłużyć usługę płatnie po upływie wymienionego wyżej terminu na wybrany okres: 12 miesięcy, 6 miesięcy lub 1 miesiąc. Usługa „BMW Online“ opiera się o mobilny portal internetowy. Klient otrzymuje dzięki niej informacje o aktualnych warunkach pogodowych, najnowsze informacje oraz bieżące dane giełdowe. Wyszukiwanie tematyczne pozwala na uzyskanie informacji lokalnych. Usługa „BMW Online“ to mobilny portal internetowy z różnymi informacjami np. o aktualnych warunkach pogodowych lub najświeższych wydarzeniach. W ramach tej usługi klient może wyszukiwać informacji o charakterze lokalnym. Znalezione adresy mogą zostać bezpośrednio przeniesione do systemu nawigacji jako cele podróży. Ponadto klientowi udostępniane są funkcje biurowe z usługą „BMW Online“.
 

W ramach “BMW Online” marka BMW chce nieustannie oferować najnowocześniejsze i wysoko wartościowe usługi informacyjne. Aby to zapewnić, usługi informacyjne zapewniane w ramach „BMW Online“ są regularnie weryfikowane. W wyniku takiej weryfikacji może okazać się, że nie tylko niektóre usługi informacyjne lub zakresy funkcji zostaną dodane, ale także że poszczególne usługi informacyjne lub elementy muszą zostać na pewien czas lub na stałe usunięte.

W celu korzystania z usługi niezbędne są informacje identyfikacyjne pojazdu oraz przetwarzanie danych wymaganych w celu udzielenia pomocy. Następnie dane są usuwane. W przypadku korzystania z zapytań Points of interest, zapytanie klienta jest przekazywane przez BMW usługodawcy, któremu powierzono wykonanie usługi, który wykorzystuje te dane wyłącznie do celów danej usługi do momentu prawidłowego zakończenia procesu. Następnie dane są usuwane. Poza powyższym żadne inne dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.
 

3.6 Moje info
Usługa „Moje info“ oferuje możliwość przenoszenia pełnych zestawów danych adresowych z komputera przez „Moje BMW ConnectedDrive“ bezpośrednio do samochodu. Może to następować podczas jazdy lub przed jazdą. Adresy można przenieść do książki telefonicznej lub do systemu nawigacji jako potencjalne cele podróży.

Usługa „Moje info“ jest uzupełniana funkcjami Send-to-car. Adresy mogą być wyszukiwane na Google MapsTM w internecie a potem wysyłane przez klienta bezpośrednio do samochodu. Analogicznie dotyczy to także usługi „HRS Send to Car“, dzięki której jest możliwe przekazanie ze swojego komputera do samochodu adresu hotelu, w którym pokój został zarezerwowany przez Hotel Reservation Service (HRS). Adres oraz numer telefonu mogą wówczas zostać przywołane w menu „Moje info” i stamtąd przeniesione bezpośrednio do systemu nawigacji w celu prowadzenia do celu, lub do telefonu komórkowego. Rozmowy wychodzące do podmiotów trzecich są możliwe na własny koszt przez telefon mobilny wbudowany w samochodzie.
 

3.7 BMW Connected+
Usługa „BMW Connected+“ jest aktywowana na okres 12 miesięcy od daty produkcji samochodu z uwzględnieniem dodatkowego czasu przewidzianego na transport z fabryki do punktu odbioru. Poprzez „Moje BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.pl klient może przedłużyć usługę płatnie po upływie wymienionego wyżej terminu.

BMW Connected+ to osobisty asystent ułatwiający mobilność na co dzień i pomagający punktualnie i komfortowo dotrzeć do celu. Istotne informacje dotyczące mobilności, takie jak zalecana godzina wyjazdu, można odczytywać również poza pojazdem na smartfonach i smartwatchach i transmitować je do pojazdu. W ramach BMW Connected+ klient zyskuje dodatkowo dostęp do spersonalizowanych usług opartych na platformie BMW Open Mobility Cloud tj. BMW Connected OnBoard (spersonalizowany ekran wyświetla następne punkty docelowe i indywidualną agendę mobilności. Informacje te można jednym kliknięciem przejmować do systemu nawigacyjnego); Share Live Trip Status (oferuje usługę bezpiecznego udostępniania czasu przybycia i bieżącego pobytu na żywo w widoku mapy z rodziną, przyjaciółmi lub partnerami biznesowymi. Wysyła link do dedykowanej strony internetowej, w której mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące statusu podróży); My Destinations (zapamiętuje regularnie wybierane punkty docelowe i automatycznie dołącza je do agendy mobilności); Door-to-door Navigation (pozwala na bezproblemową nawigację typu door-to-door z aktualnej pozycji klienta do pojazdu BMW oraz od pojazdu do miejsca docelowego).

Aby korzystać z funkcjonalności BMW Connected +, należy zainstalować aplikację mobilną BMW Connected na telefonie komórkowym klienta, a pojazd klienta wymaga rejestracji w “Moje BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.pl. Aby korzystać z funkcji w samochodzie, smartfon klienta musi być połączony przez Bluetooth lub kabel USB. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w regulaminie i polityce prywatności dołączonych do aplikacji BMW Connected.

4. Concierge Service (SA6AN)

Usługa „Concierge Service“ jest aktywowana na okres dwóch lat licząc od daty produkcji samochodu z uwzględnieniem dodatkowego czasu przewidzianego na transport z fabryki do punktu odbioru. Okres ten zostaje domyślnie przedłużony jednokrotnie o rok, o ile klient nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania usługi najpóźniej w terminie sześciu tygodniu przed momentem zakończenia usługi. Poprzez „Moje BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.pl klient może przedłużyć usługę płatnie po upływie wymienionego wyżej terminu na wybrany okres: 12 miesięcy, 6 miesięcy lub 1 miesiąc.

Usługa „Concierge Service“ pomaga klientowi w zdobywaniu informacji (np. rezerwacji hotelowych, informacji o lotach). W celu korzystania z usługi klient zostaje połączony poprzez zintegrowany z samochodem telefon z Callcenter BMW. Pracownik Callcenter BMW przekazuje dane będące wynikiem wyszukiwania bezpośrednio do samochodu, a następnie mogą one zostać przeniesione do system nawigacji do prowadzenia do celu.

Dane dotyczące identyfikacji pojazdu oraz lokalizacji, jak również, w przypadku aktywnego prowadzenia do celu, dane trasy są przekazywane przez BMW usługodawcy, któremu powierzono wykonanie usługi, który wykorzystuje te dane wyłącznie do celów danej usługi do momentu prawidłowego zakończenia procesu. Następnie dane są usuwane. Poza powyższym żadne inne dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

5. Real Time Traffic Information (SA6AM)

Usługa „Real Time Traffic Information“ („RTTI“) jest aktywowana na okres dwóch lat licząc od daty produkcji samochodu z uwzględnieniem dodatkowego czasu przewidzianego na transport z fabryki do punktu odbioru. Okres ten zostaje domyślnie przedłużony jednokrotnie o rok, o ile klient nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania usługi najpóźniej w terminie sześciu tygodniu przed momentem zakończenia usługi. Poprzez „Moje BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.pl klient może przedłużyć usługę płatnie po upływie wymienionego wyżej terminu na wybrany okres: 12 miesięcy, 6 miesięcy lub 1 miesiąc. Usługa „RTTI“ informuje klienta o aktualnym stanie ruchu na drodze poprzez system nawigacji BMW. W przypadku aktywnego prowadzenia do celu, jeśli to możliwe, klientowi proponowana jest alternatywna trasa. Dane na temat ruchu drogowego niezbędne dla usługi są udostępniane między innymi przez tzw. Floating Car Data. Każdy samochód BMW z ConnectedDrive stanowi “mobilne źródło meldunków o ruchu drogowym” (Floating Car). Indywidualne dane pozycyjne i dane z czujników zbierane podczas jazdy (w tym informacje na temat infrastruktury drogowej, takie jak znaki drogowe i przebieg ulic oraz dostępność miejsc parkingowych) z tych samochodów są przekazywane – w formie w pełni zanonimizowanej – razem z bieżącymi informacjami czasowymi do BMW i usługodawcy.

6. Remote Services (SA6AP)

Usługa „Remote Services“ wymaga rejestracji w “Moje BMW ConnectedDrive“ na www.bmw-connecteddrive.pl. Ta usługa musi zostać zarezerwowana jednorazowo, po czym jest dostępna bez ograniczeń czasowych.

Dzięki tej usłudze klient może poprzez smartfona zablokować lub odblokować drzwi pojazdu oraz – zależnie od serii – aktywować klakson i światła awaryjne będąc w pewnej odległości od pojazdu. Na życzenie klienta dane pojazdu takie jak pozycja mogą zostać przekazane przez pojazd do BMW. Ponadto zależnie od serii z wyposażeniem opcjonalnym – nagrzewnicą postojową - możliwe jest programowanie czasu włączania ogrzewania. Aplikacja „BMW Connected“ dla użytkowników iPhone® jest dostępna w Apple App StoreSM a na urządzenia z systemem AndroidTM w Google PlayTM. Dodatkowe informacje – także dotyczące przetwarzania danych – można otrzymać przed zainstalowaniem aplikacji.

7. eDrive Services (SA6AG)

Usługa „eDrive Services“ obejmuje funkcje, które są udostępniane klientowi w samochodzie, w aplikacji BMW ConnectedDrive App oraz na portalu BMW ConnectedDrive. Usługa wspiera klienta informacjami na temat elektromobilności.

Usługa „Efficiency“ wykorzystuje informacje o stanie pojazdu. Służą one do obliczania wydajności samochodu, o której informacje wyświetlane są w aplikacjach BMW i na portalu BMW.

8. BMW Rejestr tras online

Warunkiem korzystania z usługi „Rejestr tras online“ jest pojazd marki BMW z wyposażeniem dodatkowym SA606 „Navigation Business“ (od 07/2014) lub SA609 „Navigation Professional“ (od 03/2014), lub ewentualnie SA06UN „Navigation“ lub SA06UP „Navigation Plus“ oraz korzystanie z aktualnego oprogramowania w samochodzie, jak również rejestracja na portalu klienta BMW ConnectedDrive w „Moje BMW ConnectedDrive“. Możliwa do późniejszego zamówienia usługa jest oferowana na okres miesiąca, sześciu miesięcy, roku lub dwóch lat.

Usługa „Rejestr tras online” zapisuje i dokumentuje odbyte jazdy i składa się z aplikacji w samochodzie i na portalu BMW ConnectedDrive „Moje BMW ConnectedDrive“. Klient ma możliwość podania wszystkich parametrów jazdy z prowadzonej analogowo książki jazd w formie papierowej bezpośrednio do samochodu poprzez iDrive Controller. Dla każdej jazdy, niezależnie od ustawień, przez samochód automatycznie zapisywane są: pozycja startowa i końcowa (geopozycja), data i przebieg (przejechane kilometry, przebieg na początku/końcu). W zależności od wybranego rodzaju jazdy możliwe jest wprowadzenie lub skorygowanie dodatkowych informacji albo bezpośrednio do samochodu albo w ramach późniejszego zarządzania trasami na portalu BMW ConnectedDrive. W celu przedstawienia urzędom finansowym klient może także na postawie zebranych danych stworzyć raport.

Zapisane trasy są cyklicznie przekazywane z samochodu przez zaszyfrowane połączenie do portalu klienta BMW ConnectedDrive i mogą tam być przetwarzane i potwierdzane przez klienta. Przekazywanie danych z samochodu obejmuje geopozycję, czas i datę danej jazdy, wpisy „wyszukiwany partner biznesowy”, „cel podróżowania”, „cel jazdy”, „klient” oraz przebieg. Pozostałe informacje dodatkowe np. stan pojazdu, zaległe akcje serwisowe itd. nie są przekazywane w ramach usługi „Rejestr tras online”. W celu określenia pozycji startowej i docelowej jazdy na portalu klienta BMW ConnectedDrive dane geolokalizacyjne zostają przeliczone na adres poprzez geokodowanie. Gdy samochód prowadzony jest przez inne osoby niż samego klienta, klient jest zobowiązany poinformować taką osobę o aktywnej usłudze i związanymi z nią szczegółami, a w szczególności o gromadzeniu, zapisywaniu i wykorzystywaniu zebranych w samochodzie danych dotyczących geopozycji, czasu i daty danej jazdy oraz przebiegu lub alternatywnie deaktywować usługę “BMW Rejestr tras online” na okres użyczenia pojazdu.

9. Dostępność usług

W przypadku klientów, których pojazdy zarejestrowane są w Polsce, a które posiadają niezbędne wyposażenie opcjonalne, opisane usługi są oferowane na terenie Polski, zależnie od serii pojazdu.

Usługa „Inteligentne zgłoszenie alarmowe“ (SA6AC) jest dostępna w Niemczech, Austrii, Włoszech, San Marino, Watykanie, Francji, Monako, Szwajcarii, Księstwie Liechtenstein, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Andorze, Portugalii, Szwecji, Norwegii, Czechach, Polsce, Turcji i Rosji. Usługi „TeleServices“ (SA6AE), „Concierge Service“ (SA6AN), „Remote Services“ (SA6AP), „BMW Online“ (SA6AK) oraz „BMW Rejestr tras online“ są zasadniczo dostępne w każdej europejskiej sieci telefonii komórkowej. Zakres i charakterystyka włączonych usług mogą różnić się w przypadku korzystania z nich zagranicą (w porównaniu z krajem, gdzie zarejestrowany jest pojazd) i są różne w zależności od kraju. Usługi „RTTI“ (SA6AM) oraz „eDrive Services“ (SA6AG) są dostępne w Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Danii, Norwegii, Czechach, Polsce, Turcji i Rosji. Usługa „Internet“ (SA6AR) jest dostępna wyłącznie w Niemczech. Usługa „Online Entertainment“ (SA6FV) jest dostępna Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii. Automatyczna aktualizacja map jest dostępna w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Włoszech, USA i Kanadzie.

10. Deaktywacja

Klient może w dowolnym momencie deaktywować usługi podstawowe BMW ConnectedDrive „TeleServices“ (SA6AE) oraz „Inteligentne zgłoszenie alarmowe“ (SA6AC) u dealera BMW, w filii BMW oraz w autoryzowanej stacji obsługi BMW. Deaktywacja tych usług powoduje także deaktywację wbudowanej w samochodzie karty SIM. W konsekwencji nie działa zgłoszenie alarmowe z samochodu.

Dalsze informacje na temat BMW ConnectedDrive oraz warunków korzystania z BMW ConnectedDrive znajdą Państwo na www.bmw.pl/connecteddrive.

Linia telefoniczna BMW ConnectedDrive Hotline jest dostępna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu +48 885 269 269 oraz drogą mailową: info@bmw-connecteddrive.pl.

Informacje wg stanu na: lipiec 2017

Ogólne warunki handlowe i warunki korzystania BMW ConnectedDrive

1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz umowa BMW ConnectedDrive

1.1 BMW Vertriebs GmbH z siedzibą w Salzburgu działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363068 i posługująca się dla celów podatkowych w Polsce numerem VAT 1070016892 (zwana dalej „BMW“) pod nazwą „BMW ConnectedDrive“ udostępnia klientowi określone usługi informacyjne i wspomagające związane z samochodem (zwane dalej „Usługami“) zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowe i warunkami korzystania „(Warunki handlowe”).
 

1.2 Aktualna wersja Warunków handlowych dostępna jest w każdej chwili na www.bmw.pl/connecteddrive, skąd można ją skopiować, zapisać i wydrukować. Zmiany niniejszych Warunków handlowych są ogłaszane nie później niż na sześć tygodni przed przewidzianym momentem ich wejścia w życie. Zmiana niniejszych Warunków handlowych może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się (1) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z przepisów prawa lub rozstrzygnięć sądów (2) wprowadzenie nowych funkcjonalności lub rozpoczęcie świadczenia nowych usług przy czym klient będzie miał wybór czy z nich skorzysta (3) wprowadzenie zmian estetycznych lub porządkowych, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszych Warunków handlowych (4) rezygnacja z pewnych usług, przy czym BMW będzie udostępniać taką usługę do końca opłaconego przez klienta okresu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków handlowych będą doręczane klientom i stają się one częścią umowy, o ile umowa Connected Drive nie zostanie wypowiedziana przez klienta w najbliższym możliwym terminie.

1.3 Aby możliwe było udostępnienie klientowi usługi, konieczne jest zawarcie umowy BMW ConnectedDrive pomiędzy klientem a BMW. Umowa BMW ConnectedDrive zawiera uzgodnienia ramowe pomiędzy BMW a klientem. Bez zamówienia konkretnych usług przez klienta nie nakłada ona w żadnym momencie obowiązku odbioru tychże ani też obowiązku uiszczenia określonych należności przez klienta. Niemniej jednak na podstawie niniejszych uzgodnień ramowych klientowi udostępniane są usługi podstawowe BMW ConnectedDrive, jak zapisano w opisie usług (punkt 3.1). Usługi podstawowe BMW ConnectedDrive obejmują w szczególności usługę “Inteligentne połączenie alarmowe”. Dalsze usługi BMW ConnectedDrive do których odnosi się niniejsza umowa BMW ConnectedDrive mogą zostać (w zależności od wybranego wyposażenia samochodu) zamówione w momencie nabycia pojazdu lub w późniejszym okresie poprzez BMW ConnectedDrive Store.
 

1.4 Jeśli klient zamawia u dealera (autoryzowanego dealera BMW lub w filii BMW) nowy samochód marki BMW, który posiada odpowiednie wyposażenie seryjne lub opcjonalne dla konkretnej usługi, wówczas deklaruje on także wolę zawarcie umowy BMW ConnectedDrive w odniesieniu do tej usługi.

a) Jeśli dana usługa jest częścią wyposażenia seryjnego nowego samochodu marki BMW, wówczas umowa BMW ConnectedDrive pomiędzy klientem i BMW dochodzi do skutku w momencie dojścia do skutku umowy sprzedaży nowego samochodu marki BMW pomiędzy klientem a sprzedającym.

b) Jeśli dana usługa jest wyłącznie częścią wyposażenia opcjonalnego nowego samochodu marki BMW, klient jest związany swoją ofertą zawarcia umowy BMW ConnectedDrive dopiero od momentu, od którego klient nie może już zrezygnować z zamówionego w nowym samochodzie marki BMW wyposażenia opcjonalnego. Umowa BMW ConnectedDrive pomiędzy klientem a BMW dochodzi do skutku w momencie aktywacji usługi przez BMW w chwili pierwszej rejestracji nowego samochodu marki BMW.
 

1.5 Jeśli klient zdecyduje się na niekorzystanie z usług BMW ConnectedDrive oraz na życzenie klienta wbudowana w samochodzie karta SIM zostanie deaktywowana jeszcze przed przekazaniem nowego samochodu, będzie to uznawane za skuteczne odstąpienie przez klienta od umowy ConnectedDrive zawartej zgodnie z punktem 1.4.

1.6 Jeśli pomiędzy BMW a klientem nie zostaje zawarta umowa BMW ConnectedDrive zgodnie z punktem 1.4, klient może zawrzeć umowę BMW ConnectedDrive dla będącego jego własnością lub przekazanego mu do długotrwałego korzystania samochodu, który posiada odpowiednie wyposażenie seryjne lub opcjonalne, w następujący sposób:

 a) Jeśli samochód klienta jest z technicznego punktu widzenia w stanie odebrać kod bezpieczeństwa, wówczas klient może założyć dla swojego samochodu konto na portalu klienta „Moje BMW ConnectedDrive“. W celu skutecznego przyporządkowania samochodu do konta klienta na życzenie klienta do wskazanego przez niego samochodu przekazany zostanie kod bezpieczeństwa. Aby zweryfikować uprawnienie klienta, klient zostanie poproszony o wprowadzenie otrzymanego kodu bezpieczeństwa na portalu klienta „Moje BMW ConnectedDrive“. Poprzez wprowadzenie na portalu klienta “Moje BMW ConnectedDrive” przekazanego do samochodu kodu bezpieczeństwa klient składa BMW ofertę zawarcia umowy BMW ConnectedDrive. Do zawarcia umowy pomiędzy BMW a klientem dochodzi w momencie, w którym samochód klienta pojawi się jako dostępny w „Moje BMW ConnectedDrive“.


b) Jeśli samochód klienta z technicznego punktu widzenia nie jest w stanie odebrać kodu bezpieczeństwa, klient wyraża wolę zawarcia umowy BMW ConnectedDrive poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza legitymującego, który zostaje mu udostępniony po podaniu wymaganych danych podczas dodawania pojazdu w „Moje BMW ConnectedDrive“. Do zawarcia umowy pomiędzy BMW a klientem dochodzi w momencie, gdy samochód klienta w „Moje BMW ConnectedDrive“ pojawia się jako dostępny.

2. Portal klienta BMW ConnectedDrive oraz BMW ConnectedDrive Store

2.1 Pod adresem internetowym www.bmw-connecteddrive.pl BMW udostępnia klientowi między innymi portal klienta BMW ConnectedDrive “Moje BMW ConnectedDrive“ oraz „BMW ConnectedDrive Store“ zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi. Klient korzysta z “Mojego BMW ConnectedDrive“ oraz „BMW ConnectedDrive Store“ nieodpłatnie.
 

2.2 Korzystanie z “Mojego BMW ConnectedDrive“ oraz „BMW ConnectedDrive Store“ wymaga stworzenia konta użytkownika przez klienta oraz rejestracji wraz z podaniem loginu i hasła. Stworzone w ten sposób konto może być wykorzystywane przez klienta nie tylko do celów “Mojego BMW ConnectedDrive“ i „BMW ConnectedDrive Store“, ale także w zależności od serwisu także do celów innych usług, na przykład różnych aplikacji.

2.3 Poprzez „Moje BMW ConnectedDrive“ klient może zapoznać się ze statusem usług aktywowanych dla swojego samochodu i zarządzać nimi. W tym celu jest konieczne powiązanie konta użytkownika klienta z pojazdem, dla którego klient zamówił usługę oraz przez który usługa ma być użytkowana. W celu tego powiązania klient musi przekazać BMW poprzez „Moje BMW ConnectedDrive“ numer identyfikacyjny pojazdu oraz indywidualnie wybrane elementy.
 

2.4 W zależności od dostępności i wyposażenia danego samochodu klient może korzystać z bezpłatnych oraz płatnych usług poprzez interfejs w samochodzie oraz w ramach „Mojego BMW ConnectedDrive“ w obszarze „BMW ConnectedDrive Store“.

2.5 Korzystanie z płatnych lub bezpłatnych usług w „BMW ConnectedDrive Store“ wymaga zawarcia umowy BMW ConnectedDrive (zgodnie z punktem 1.4 oraz 1.6), rejestracji klienta w „Moje BMW ConnectedDrive“, powiązania jego pojazdu z kontem użytkownika oraz podania danych adresowych i płatniczych.

3. Opis, okres trwania i dostępność usług

3.1 Zakresy poszczególnych usług, okresy trwania i dostępność są opisywane szczegółowo w ramach procesu zamawiania usług oraz na www.bmw.pl/connecteddrive „Usługi BMW ConnectedDrive - Informacje/Ochrona danych“ (dalej zwane „Opisem usług”). Koszty usług są podawane przez BMW pojedynczo lub razem dla większej liczby usług w ramach procesu zamówienia.
 

3.2 Umowa BMW ConnectedDrive zgodnie z punktem 1.3 zawierana jest na czas nieokreślony. Czas trwania dodatkowych usług (poza usługami podstawowymi) zależny jest od opisu danej usługi. Ogólnie obowiązuje zasada, że w przypadku ograniczonej terminowo usługi płatnej, okres jej trwania wynosi maksymalnie dwa lata i zostaje w sposób dorozumiany przedłużona jednokrotnie o rok, o ile klient nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania umowy najpóźniej w terminie sześciu tygodniu przed uzgodnionym momentem zakończenia trwania usługi.
 

3.3 Świadczenie usługi następuje poprzez wbudowaną w samochodzie kartę SIM. W związku z tym usługi są ograniczone częściowo przestrzennie do zakresu odbioru lub nadawania danego operatora i jego stacji, i mogą ulegać pogorszeniu w wyniku warunków atmosferycznych, topograficznych, pozycji pojazdu oraz przeszkód (np. mostów i budowli). Ponadto świadczenie usług wymaga funkcjonalności i gotowości do działania sieci niezbędnej dla wbudowanej w samochodzie karty SIM.
 

3.4 Zakłócenia w świadczeniu usług mogą wynikać z działania siły wyższej, w tym strajków, lokautów i nakazów urzędowych, oraz działań technicznych lub innych, dotyczących urządzeń BMW, dostawców danych dotyczących ruchu ulicznego lub operatorów sieci, które muszą być wykonane w celu prawidłowego świadczenia lub udoskonalania usług (np. gwarancja, naprawy, aktualizacje oprogramowania uzależnione od systemu, rozbudowa systemu). Zakłócenia w świadczeniu usług mogą wynikać z krótkotrwałych ograniczeń zdolności do ich świadczenia spowodowanych okresami wyjątkowo dużego obciążenia (pikami) zdolności oraz zakłóceniami pracy urządzeń telekomunikacyjnych osób trzecich. BMW podejmie wszelkie możliwe starania, aby niezwłocznie usunąć takie zakłócenia lub spowodować ich usunięcie.
 

3.5 Klient może poinformować Dział Obsługi Klienta BMW (patrz punkt 9) o zakłóceniach w świadczeniu usług.
 

3.6 BMW zastrzega sobie możliwość modyfikowania zakresu usług, o ile modyfikacja taka jest korzystna dla klienta w kontekście całego zakresu uzgodnionych usług. W przypadku daleko idących modyfikacji zakresu usług, o których klient zostanie powiadomiony pisemnie lub elektronicznie (np. poprzez „Moje BMW ConnectedDrive“), klient może w ciągu sześciu tygodniu od uzyskania informacji o modyfikacji wypowiedzieć daną usługę w trybie natychmiastowym i bezpłatnie zlecić jej deaktywację poprzez linię BMW ConnectedDrive Hotline (patrz punkt 9).

4. Korzystanie z usług

4.1 Klientowi nie wolno wykorzystywać usługi dla celów niezgodnych z prawem; klient jest zobowiązany zadbać, że nie będą tego robić także osoby trzecie. Klient nie jest uprawniony do zarobkowego przekazywania osobom trzecim uzyskanych w ramach świadczenia usług danych i informacji ani też do przetwarzania danych uzyskanych w ramach korzystania z usługi.
 

4.2 Klient ponosi koszty niewłaściwego korzystania z połączeń alarmowych.
 

4.3 Umowa BMW ConnectedDrive między BMW a klientem oraz zamówione przez klienta usługi są powiązane z samochodem i nie mogą zostać przeniesione na inny pojazd lub być wykorzystywane w innym pojeździe.

5. Zamówienie kolejnych usług przez „BMW ConnectedDrive Store“

5.1 Oprócz usług podstawowych klient może zamówić kolejne usługi BMW ConnectedDrive albo bezpośrednio przy zakupie nowego samochodu albo w późniejszym momencie za pośrednictwem „BMW ConnectedDrive Store“. Oferta „BMW ConnectedDrive Store“ skierowana jest do klientów w Polsce.

5.2 Oferta i zawarcie umowy przy zamówieniu usług przez „BMW ConnectedDrive Store“

a) BMW oferuje klientowi poprzez „BMW ConnectedDrive Store“ różne usługi, które klient, który zarejestrował się w „Moje BMW ConnectedDrive“, może nabyć za wskazaną cenę stałą. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług, w tym okresy ich trwania, zawarte są w opisach usług w „BMW ConnectedDrive Store“ oraz dokumencie „Opis usług”. Zamówienie usługi następuje w chwili kliknięcia przez klienta ikony „Zamów teraz usługę płatną” w przypadku usług płatnych lub „Zamów teraz” w przypadku usług bezpłatnych, jak również (w obu przypadkach) zaakceptuje Warunki handlowe.

b) Klient może skorygować błędy przy wprowadzaniu danych przerywając proces zamówienia i zaczynając go od nowa.

c) Po zakończeniu procesu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zawarcia umowy dotyczącej zarezerwowanej usługi, opis usługi oraz Warunki handlowe wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy).

d) Przesłana klientowi treść umowy nie jest dodatkowo zapisywana przez BMW a po zakończeniu umowy nie może zostać przywołana ani udostępniona do wglądu przez BMW.

5.3 Złożenie zamówienia w „Moje BMW ConnectedDrive“ oraz „BMW ConnectedDrive Store“

a) Krok 1: Rozpoczęcie zamówienia online przez „Moje BMW ConnectedDrive“.
W obszarze „Store“ w „Moje BMW ConnectedDrive“ klient może uzyskać wymagane przez prawo informacje na temat oferowanych usług BMW ConnectedDrive (oraz, zależnie od usługi, okresów trwania i cen). Następnie klient może wybrać usługę (zależnie od usługi, także okres, na jaki jest ona wybierana i związaną z tym cenę). Proces zamówienia online rozpoczyna się w momencie, gdy klient naciśnie przycisk „Rezerwuj teraz” dla wybranej usługi i okresu.

b) Krok 2: Status klienta
Jeśli klient nie jest zarejestrowany w „Moje BMW ConnectedDrive“ i/lub nie pozostawił informacji adresowych i danych do płatności, to kroki te muszą być wykonane przed zamówieniem.

c) Krok 3: Informacje o zamówieniu/zamiana zamówienia
Jeśli klient jest już zarejestrowany w „Moje BMW ConnectedDrive“ oraz pozostawił dane adresowe i dane do płatności, zostanie on od razu przekserowany do zakładki prezentującej pełne informacje dotyczące zamówienia oraz wszystkie istotne dane umowne. Klient ma możliwość przerwania procesu zamówienia poprzez opuszczenie strony internetowej. Jeśli klient zgadza się z informacjami zawartymi w opisie zamówienia może złożyć wiążące zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty”. Jeśli klient nie jest zarejestrowany w „Moje BMW ConnectedDrive“ i/lub nie pozostawił informacji adresowych i danych do płatności, musi najpierw je podać w portalu „Moje BMW ConnectedDrive“ w obszarze „Administracja”, aby móc złożyć zamówienie.

d) Informacje dotyczące zamówienia
Po zakończeniu procesu zamówienia klient otrzymuje opis usługi oraz Warunki handlowe drogą mailową. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (np. w formie maila na wskazany przez niego adres. przed uruchomieniem aplikacji.

5.4 Złożenie zamawiana w samochodzie

a) Krok 1: Rozpoczęcie zamówienia online w samochodzie
W obszarze „ConnectedDrive Store“ w interfejsie samochodu klient może uzyskać informacje na temat aktualnie oferowanych przez BMW usług (oraz, zależnie od usługi, okresów trwania i cen) w ramach BMW ConnectedDrive. Następnie klient może wybrać usługę. Proces zamówienia online w samochodzie rozpoczyna się w momencie, gdy klient naciśnie przycisk „Dalej”.

b) Krok 2: Status klienta
Jeśli klient jest zarejestrowany w „Moje BMW ConnectedDrive“ i/lub pozostawił informacje adresowe i dane do płatności, musi w tym momencie podać tylko swoją nazwę użytkownika i hasło. Kliknięcie na „OK” powoduje przejście bezpośrednio do kroku 3.

Jeśli klient jest już zarejestrowany w „Moje BMW ConnectedDrive“ i podał informacje adresowe i dane do płatności, w kolejnym kroku będzie musiał podać wyłącznie nazwę użytkownika oraz hasło. Klikając ikonę „OK” klient przechodzi od razu do kroku 3. Jeśli klient nie jest zarejestrowany w „Moje BMW Connected Drive” i/lub nie podał danych adresowych lub danych do płatności, musi najpierw je podać na „Moje BMW ConnectedDrive“ w obszarze „Administracja”, aby móc złożyć zamówienie.

c) Krok 3: Informacje o zamówieniu/zamiana zamówienia
Po zalogowaniu się klientowi wyświetlona zostaje strona z informacjami, która prezentuje pełne informacje o zamówieniu oraz wszystkie istotne dane umowne. Klient ma możliwość przerwania procesu zamówienia poprzez wyjście z „ConnectedDrive Store”. Jeśli klient zgadza się z informacjami zawartymi w opisie zamówienia może złożyć wiążące zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty”.

d) Informacje dotyczące zamówienia
Po zakończeniu procesu zamawiania klient otrzymuje opis usługi oraz Warunki handlowe drogą mailową. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (np. w formie maila na wskazany przez niego adres), jeszcze przed uruchomieniem aplikacji

5.5 Przygotowanie i aktywacja usługi
Po kliknięciu przez klienta ikony „Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamów teraz”, usługa zostaje zamówiona w BMW i przekazana do aktywacji. Następnie do samochodu wysyłane są dane niezbędne do świadczenia usługi, a sama usługa zostaje uruchomiona. Proces ten z reguły trwa kilka minut. W przypadku przerwanego przesyłu danych proces nie może być wykonany. W takim przypadku zamówienie usługi zostaje opóźnione do momentu nawiązania połączenia z samochodem.

Na żądanie klienta wykonywanie usług może rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku BMW jest zobowiązana do zażądania złożenia przez klienta wyraźnego oświadczenia obejmującego takie żądanie klienta.

5.6 Płatność

a) Podane ceny są cenami w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.

b) Klient może zapłacić za usługi płatne zgodnie z każdorazowo podanymi sposobami zapłaty.

c) W przypadku opóźnienia klienta w zapłacie, przekraczającego 14 dni kalendarzowych, BMW ma prawo zaprzestać lub wstrzymać świadczenie usług i deaktywować dostęp do danej usługi do momentu uregulowania przez klienta wymagalnych zobowiązań względem BMW. Taka deaktywacja obejmuje także, zależnie od przypadku, usługę „Inteligentne zgłoszenie alarmowe”. Klient popada w opóźnienie w przypadku nieuregulowania należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia rachunku.

d) W stosunkach umownych pomiędzy przedsiębiorcami klient jest uprawniony do potrącenia własnych wierzytelności przysługujących względem BMW z wierzytelnością BMW przysługującą względem klienta jedynie w przypadku, gdy jego wierzytelność względem BMW jest bezsporna lub stwierdzona prawomocnym orzeczeniem. Klient może powołać się na prawo zatrzymania, o ile dotyczy to roszczeń wynikających z umowy. z BMW.

5.7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
Jeśli klient jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, przysługuje mu prawo odstąpienia zgodnie z punktem 8 8 poniżej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Warunków handlowych, jednakże posłużenie się tym formularzem nie jest konieczne.

6. Deaktywacja usługi, wypowiedzenie umowy BMW ConnectedDrive

6.1 Klient może w dowolnym momencie deaktywować wbudowaną w samochodzie kartę SIM u dealera BMW, w filii BMW lub w autoryzowanej stacji obsługi BMW. Deaktywacja karty SIM oznacza deaktywację wszystkich zamówionych usług BMW ConnectedDrive, wraz z usługami podstawowymi. Wskutek deaktywacji zgłoszenie alarmowe nie działa w samochodzie.

6.2 BMW oraz klient mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę BMW ConnectedDrive (o ile jest ona zawarta na czas nieokreślony, zgodnie z punktem 3.2), jak również wypowiedzieć korzystanie z określonej usługi zawartej na czas nieokreślony, z zachowaniem sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy zawartej na czas określony, wypowiedzenie jest możliwe na koniec okresu, w którym automatycznie nastąpiłoby przedłużenie umowy, poprzez złożenie oświadczenia o braku woli kontynuowania umowy nie później niż na sześć tygodni przed końcem podstawowego okresu umowy.

7. Sprzedaż lub przekazanie pojazdu do długotrwałego korzystania

7.1 Klientowi nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków z umowy BMW ConnectedDrive zawartej z BMW na osobę trzecią bez zgody BMW. Dotyczy to także przypadku, w którym klient sprzedaje samochód osobie trzeciej lub oddaje samochód do długotrwałego korzystania.
 

7.2 W przypadku sprzedaży lub oddania samochodu do długotrwałego korzystania osobie trzeciej klient zobowiązany jest do zapewnienia, że wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w samochodzie, są wykasowane. Ponadto klient musi usunąć połączenie pomiędzy swoim samochodem a kontem użytkownika w „Moje BMW ConnectedDrive“.
 

7.3 Klient jest zobowiązany poinformować osobę trzecią, której sprzedaje lub oddaje swój samochód do długotrwałego korzystania o wszystkich aktywowanych lub deaktywowanych usługach.
 

7.4 W przypadku sprzedaży samochodu lub oddania go osobie trzeciej do długotrwałego korzystania klient ma prawo, zgodnie z zapisami punktu 6.2, dotyczącymi możliwości wypowiedzenia umowy, do wypowiedzenia usługi terminowej z zachowaniem sześciotygodniowego terminu wypowiedzenia. Jeśli klient wypowie usługę zawartą na czas określony przed upływem terminu, na jaki została ona zawarta, uiszczona przez klienta opłata zostanie stosunkowo zwrócona.

8. Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma prawo, w przypadku zawarcia umowy zgodnie z punktem 1.6 lub zamówienia poszczególnych usług zgodnie z punktem 5, odstąpić odpowiednio od umowy lub usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zgodnie z art. 21 kodeksu cywilnego konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Poniżej zawarto informacje dla klienta na temat prawa do odstąpienia od umowy:
 

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy
 

Prawo odstąpienia od umowy:
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodu.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Państwu przez czternaście dni od momentu zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas (spółkę BMW Vertriebs GmbH, działająca poprzez oddział BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce) w wyraźnym i jednoznacznym oświadczeniu (np. w liście wysłanym pocztą, faksem lub emailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że przed upływem przysługującego Państwu okresu prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 

Konsekwencje odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrócenia Państwu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyłączeniem kosztów dodatkowych wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny sposób dostawy niż oferowaną przez nas korzystną dostawę standardową) niezwłocznie w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu dokonania tego zwrotu skorzystamy z tego samego sposobu płatności, który wybrali Państwo w celu dokonania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej. Od płatności nie będą dokonywane żadne odliczenia.

Jeśli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w ciągu okresu, w którym przysługuje Państwo prawo do odstąpienia od umowy, są Państwo wówczas zobowiązani do zapłacenia nam sumy, która jest należna za usługi świadczone przez nas na Państwa korzyść do momentu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, obliczonej jako odsetek całkowitej sumy przewidzianej jako należność za usługi na mocy umowy.

Formularz odstąpienia od umowy
(Jeśli chcieliby Państwo odstąpić od umowy prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go do nas.)
Adres: BMW Vertriebs GmbH, działająca poprzez oddział BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce, Obsługa klienta BMW ConnectedDrive, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, E-Mail: info@bmw-connecteddrive.pl:
– Niniejszym odstępuję(emy)(*) od zawartej przeze mnie/przez nas umowy kupna następujących towarów(*)/dotyczącej świadczenia następujących usług(*)
– Zamówionych(*)/otrzymanych dnia (*)
– Nazwisko użytkownika(ów)
– Tytuł użytkownika(ów)
– Podpis użytkownika(ów) (tylko w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

9. Kontakt

Kontakt z działem obsługi klienta BMW możliwy jest drogą mailową pod adresem info@bmw-connecteddrive.pl Linia BMW ConnectedDrive Hotline jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00 pod numerem +48 885 269 269

10. Odpowiedzialność

10.1 W zakresie dopuszczalnym przez prawo BMW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność danych i informacji przekazywanych w ramach usługi.

10.2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo BMW nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy oraz ograniczenia funkcjonalności usług, w szczególności w przypadkach opisanych w punktach 3.3 i 3.4.
 

10.3 W razie niedbalstwa BMW ponosi odpowiedzialności wyłącznie w przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne), czyli takich, które umowa nakłada na BMW ze względu swoją treści i cele lub których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i co do wykonania których klient w sposób ciągły działał lub mógł wierzyć działać w zaufaniu. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy.
 

10.4 Odpowiedzialność osobista przedstawicieli ustawowych, agentów oraz pracowników BMW za szkody spowodowane ich lekkimi zaniedbaniami jest ograniczona do zakresu opisanego w poprzedzającym akapicie.

10.5 Odpowiedzialność BMW w przypadku e podstępnego zatajenia wady, odpowiedzialność BMW wynikająca z przejęcia gwarancji lub odpowiedzialność za produkt niebezpieczny pozostaje nienaruszona na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą przypadków winy umyślnej, rażącego niedbalstwa lub przypadków utraty życia, zdrowia oraz obrażeń ciała.


11. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych

11.1 Dane podane przez klienta w ramach “Mojego BMW ConnectedDrive“ lub „BMW ConnectedDrive Store“ są automatycznie szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer Protocol). SSL to przemysłowy standard przesyłu poufnych danych przez internet.

11.2 BMW gromadzi, zapisuje i wykorzystuje podane przez klienta dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, o ile jest to konieczne do zawarcia, ukształtowania treści lub zmiany umowy, jak również do wykonania i rozliczenia usług. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych lub danych dotyczących samochodu w ramach poszczególnych usług zostały podane w opisach usług oraz na www.bmw.pl/connecteddrive.

11.3 O zmianach danych osobowych dotyczących umowy oraz rozliczania usług klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować BMW.

11.4 Dane, które są niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia usługi (dane rozliczeniowe) mogą być zapisywane i wykorzystywane przez BMW do momentu zamknięcia rozliczenia, co może wykraczać poza okres korzystania z usługi. Dane dotyczące stanu pojazdu oraz dane na temat ruchu drogowego mogą być przetwarzane i jeśli to konieczne przechowywane dłużej niż przez okres korzystania z usługi w celu wykrywania i likwidowania przypadków nadużywania usług.

11.5 Dane związane z korzystaniem z usług będą wykorzystywane w celu kontroli jakości, jednakże wyłącznie w całkowicie zanonimizowanej formie.

12. Jurysdykcja i prawo właściwe

12.1 W sprawach o roszczenia wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami właściwy miejscowo jest sąd powszechny w Warszawie. W zakresie dopuszczalnym przez prawo ta sama właściwość obowiązuje w przypadku, gdy klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej w kraju, przeniósł miejsce zamieszkania lub stałego pobytu za granicę lub też miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

12.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ten wybór prawa właściwego ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim nie ogranicza on obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów w państwie, w którym konsument ma miejsce zamieszkania w momencie zamówienia usług.

Informacje wg stanu na: lipiec 2017