Administratorem Państwa danych osobowych jest BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. (BMW Financial Services) z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22A. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, dane osobowe mogą być przekazywane do BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22A, BMW AG z siedzibą w Monachium, Petuelring 130, Niemcy, którzy w takim przypadku będą administratorami Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych.

Inspektorem ochrony danych w BMW Financial Services jest Aleksandra Chrzanowska (e-mail: daneosobowe.fs@bmw.pl).
 

BMW Financial Services zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w następujących przypadkach, m.in.

 • Kiedy Państwo kontaktują się z nami bezpośrednio, np. przez naszą stronę internetową, Biuro Obsługi Klienta BMW, Portal Klienta BMW Financial Services i jesteście Państwo zainteresowani na przykład naszymi usługami lub kontaktujecie się w związku z innymi sprawami.
 • Kiedy nabywacie Państwo usługę bezpośrednio od nas.
 • Kiedy kierujecie się Państwo do nas z zapytaniem dotyczącym naszych produktów.
 • Kiedy odpowiadacie Państwo na nasze działania marketingu bezpośredniego, np. odpowiadając na naszą informację handlową lub pozostawiając swoje dane na naszej stronie internetowej.
 • Kiedy Państwa dane osobowe są przekazywane do nas przez naszych partnerów lub strony trzecie, tylko w zakresie zgodnym z wymogami prawnymi, i tylko gdzie przekazywanie jest dozwolone przez regulacje ochrony danych osobowych.
 • Kiedy inne spółki Grupy BMW, jak i nasi partnerzy biznesowi, przekażą nam Państwa dane w sposób prawnie dozwolony.
 • Kiedy osoby trzecie przekażą nam Państwa dane osobowe w sposób prawnie dozwolony.

Prosimy o pomoc w aktualizacji Państwa danych poprzez powiadamianie nas o zmianach danych osobowych - w szczególności danych kontaktowych.

Dane kontaktowe > imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.


Obszary zainteresowania > informacje, które Państwo przekazali w związku z interesującym Państwa usługami świadczonymi przez BMW Financial Services.


Inne dane osobowe > informacje, które zostały przez Państwo przekazane (np. na Wniosku o zawarcie umowy leasingu).


Dane kontraktowe > numer klienta, numer umowy.


Użycie strony internetowej i środków komunikacji > informacje, w jaki sposób używacie Państwo strony internetowej oraz czy otwieracie i przekazujecie Państwo wiadomości od nas, włączając w to dane zbierane za pomocą plików cookies oraz innych technologii śledzących. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Transakcje i dane o interakcji > informacje o nabytych produktach i usługach, kontaktach z Biurem Obsługi Klienta BMW Financial Services.


Zdolność kredytowa oraz dane identyfikujące > dane określające tożsamość, na przykład dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, również informacje dotyczące transakcji, płatności, zobowiązań finansowych, informacje o przypadkach o oszustw, karalnych naruszeń, podejrzanych transakcjach, o znaczących politycznie osobach (PEP) oraz liście sankcji, które mogą zawierać Państwa dane.


Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe otrzymane w związku z zawarciem umowy lub świadczeniem usług są przetwarzane w celach wymienionych poniżej.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 • wykonania umowy z BMW Financial Services, której Państwo jesteście stroną,
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych), w tym poprzez profilowanie tj. stworzenie profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie przekazanych i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych danych
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp.
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
 • monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta,
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
 • profilowania, czyli stworzenia profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie jej zachowań, jakie są jej możliwe cechy i preferencje w celu przygotowania i przedstawiania ofert/informacji jak najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnej osoby,
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane (w zależności od potrzeb oraz od wybranych przez Państwo rozwiązań w ramach umowy z BMW Financial Services) podmiotom oferującym usługi finansowania nabycia pojazdów, ubezpieczenia pojazdów oraz producentowi i importerowi samochodów marki BMW, MINI oraz Rolls-Royce, jak również motocykli marki BMW. Pani/Pana dane mogą być przekazywane w ramach Grupy BMW do wewnętrznych celów administracyjnych.

 

 

Wdrożyliśmy różnorodne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie czy narzędzia weryfikacji zgodne z obecnym stanem techniki, aby chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i dostęp do Państwa danych.

Nie możemy zagwarantować 100% ochrony przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi w przypadku transferu danych przez Internet i w obrębie strony internetowej, ale możemy zapewnić, że my, jak i nasi partnerzy oraz dostawcy usług, dokładają najwyższych starań, aby chronić Państwo dane osobowe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, za pomocą fizycznych, elektronicznych środków oraz środków bezpieczeństwa przetwarzania, jakie wynikają z obecnego stanu techniki. Między innymi, używamy następujących środków:

 • silnych wymogów autoryzacji dostępu do Państwa danych, zgodnie z zasadą „need-to-know” (ograniczenie dostępu dla tak niewielu osób, jak to tylko możliwe) oraz udostępnianie wyłącznie w określonych celach;
 • transfer zebranych danych wyłącznie w zaszyfrowanej formie;
 • system ochrony IT Firewall, aby zapewnić ochronę przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi, na przykład przez hakerów;
 • stałego monitorowania dostępu do systemów IT, w celu wykrycia i zapobiegania niewłaściwemu użyciu danych osobowych.

Jeśli otrzymali Państwo od nas hasło i uzyskali Państwo dostęp do określonych obszarów naszej strony internetowej lub innych portali, aplikacji, usług, którymi dysponujemy, jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie tajemnicy swojego hasła oraz jego zgodności z wszystkimi procedurami bezpieczeństwa, z którymi zostaliście Państwo przez nas zapoznani. W szczególności prosimy Państwa o nieprzekazywanie hasła osobom trzecim.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu umowy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń, w tym w związku z wypadkami komunikacyjnymi.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do treści swoich danych

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

 

 • informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez administratora;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Państwa dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
 • informacji o możliwości skorzystania przez Państwa z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;
 • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa;

 

2. prawo do sprostowania danych osobowych

prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3. prawo do usunięcia danych osobowych

prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 

prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;
 • gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwili się Państwo usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

5. prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Państwa dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

6. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Państwa danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Macie Państwo również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Jesteście Państwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie 6 w następujący sposób: a) pisemnie na adres BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, b) mailowo na adres kontakt-fs@bmw.pl, c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 885 269 269, d) poprzez Portal Klienta BMW Financial Services.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób: a) pisemnie na adres BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, b) mailowo na adres kontakt-fs@bmw.pl, c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 885 269 269, d) poprzez Portal Klienta BMW Financial Services.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Będziemy przetwarzać Państwa dane dotyczące sytuacji finansowej/zaciągniętych zobowiązań, w celu oceny Państwa zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy i przygotowania adekwatnej oceny w procesie zawierania umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji