NOTA PRAWNA

BMW docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., przysługuje prawo do dostępu do treści przetwarzanych danych, poprawiania treści przetwarzanych danych osobowych, tj. do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, a także żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania bądź usunięcia ze zbioru, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, kontroli przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych w celach marketingowych lub przekazania innemu administratorowi danych (z uwzględnieniem wyjątków ustawowych), jak również udzielenia informacji dotyczącej przetwarzanych danych oraz o przysługujących prawach osobie, której dane dotyczą, na jej wniosek, w terminie 30 dni. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez BMW Financial Services Polska ma prawo wnieść skargę na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych, wskazując opis zgłaszanego naruszenia. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Deklarujemy stosowanie odpowiednich standardów zabezpieczania przesłanych danych.


Prawa autorskie

©Copyright BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie BMW Financial Services są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BMW Group. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody BMW Group. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu BMW Financial Services są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.


Znaki zastrzeżone

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie BMW Financial Services są zastrzeżone przez BMW Group, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne. Korzystanie z informacji i danych umieszczonych na stronie internetowej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych.


Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i są zaprezentowane w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny,

jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku nie bierzemy odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiadamy za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Zastrzegamy możliwość publikacji odnośników do innych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.


Licencje

BMW Financial Services pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że grupa BMW musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej BMW Financial Services, BMW Group oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.


Informacje o firmie

BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
Numer KRS: 0000392806
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 10 000 000 złotych
Numer NIP: 701-03-08-447
Numer REGON: 143424261


Informacje o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego BMW Financial Services opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. BMW Financial Services zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o parametrach finansowania, aktualnie obowiązujących referencyjnych stopach procentowych oraz cechach szczególnych produktów finansowych i ubezpieczeniowych a także w relacji do prezentowanych pojazdów: dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. Przedstawione w serwisie, przykładowe kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. BMW Financial Services nie odpowiada za błędy typograficzne. BMW Financial Services zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenie mogą ulegać zmianom. Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty grupy BMW na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych pojazdów można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem BMW.


Partnerzy

BMW Kredyt jest oferowany w Polsce za pośrednictwem mBank S.A.


Produkty ubezpieczeniowe BMW Financial Services są oferowane w Polsce wyłącznie za pośrednictwem TUiR Allianz Polska S.A.


mBank SA – z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień 01.01.2014 r. wynosi 168 696 052 złote.


TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 367 690 000 złotych (wpłacony w całości).


Reklamacje

BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., jako instytucja finansowa w rozumieniu ustawy Prawo bankowe podlega przepisom ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Reklamacje w zakresie zastrzeżeń na usługi świadczone przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. można zgłosić: w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby spółki: BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. 02-675 Warszawa ul. Wołoska 22A; osobiście u Dealera obsługującego Klientów BMW Financial Services Polska; dzwoniąc pod numer (+48) 885 269 269, składając zastrzeżenia osobiście do protokołu, podczas wizyty u Dealera obsługującego Klientów BMW Financial Services Polska; za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kontakt-fs@bmw.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na stronie internetowej. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, wyjaśniamy składającemu reklamację przyczyny opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy oraz określamy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie przekraczający 60 dni od otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy zgłaszającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli zawnioskowaliście Państwo o udzielenie odpowiedzi w takiej formie.

 

Klient, będący osobą fizyczną, niezadowolony z decyzji BMW Financial Services i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi na reklamację ma możliwość wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy w trybie rozpatrywania reklamacji lub o rozwiązanie sporu w trybie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl.

 

Zmiany warunków i zastrzeżeń
BMW Financial Services zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. BMW Financial Services zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.


BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., Marzec 2017.