NOTA PRAWNA

BMW docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Rozwiń

Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Kwestie dotyczące Ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce prywatności.

Rozwiń

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Prawa autorskie

©Copyright BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie BMW Financial Services są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BMW Group. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody BMW Group. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu BMW Financial Services są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Rozwiń

Znaki zastrzeżone

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie BMW Financial Services są zastrzeżone przez BMW Group, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne. Korzystanie z informacji i danych umieszczonych na stronie internetowej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych.

Rozwiń

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i są zaprezentowane w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. BMW Financial Services dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku nie bierzemy odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiadamy za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Zastrzegamy możliwość publikacji odnośników do innych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Rozwiń

Licencje

BMW Financial Services pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że grupa BMW musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej BMW Financial Services, BMW Group oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

Rozwiń

Informacje o firmie

BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000392806
NIP: 7010308447
Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 złotych

Rozwiń

Informacje o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego BMW Financial Services opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. BMW Financial Services zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o parametrach finansowania, aktualnie obowiązujących referencyjnych stopach procentowych oraz cechach szczególnych produktów finansowych i ubezpieczeniowych a także w relacji do prezentowanych pojazdów: dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. Przedstawione w serwisie, przykładowe kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. BMW Financial Services nie odpowiada za błędy typograficzne. BMW Financial Services zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenie mogą ulegać zmianom. Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty grupy BMW na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych pojazdów można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem BMW.

Rozwiń

Partnerzy


Produkty ubezpieczeniowe BMW Financial Services są oferowane w Polsce za pośrednictwem TUiR Allianz Polska S.A., STU ERGO Hestia S.A. oraz WAGAS S.A.

 

TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028261, NIP: 5251565015, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 377.241.000,00 złotych.

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie  (81-731), przy ul. Hestii 1 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości.

 

WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409365, NIP: 1070000135, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 100.000,00 złotych.

Rozwiń

Reklamacje

BMW Financial Services, jako podmiot rynku finansowego, podlega przepisom ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Reklamacje w zakresie zastrzeżeń na usługi świadczone przez BMW Financial Services można zgłosić w siedzibie BMW Financial Services lub u Dealera, który obsługuje Klientów BMW Financial Services. Reklamacja może być złożona:
 

  • w formie pisemnej – osobiście w siedzibie BMW Financial Services lub u Dealera obsługującego Klientów BMW Financial Services albo przesyłką pocztową (na adres siedziby BMW Financial Services);
  • ustnie – telefonicznie dzwoniąc pod numer: (+48) 885 269 269 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie BMW Financial Services lub u Dealera obsługującego Klientów BMW Financial Services;
  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kontakt-fs@bmw.pl.

BMW Financial Services rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, wyjaśniamy składającemu reklamację przyczyny opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy oraz określamy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie przekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy zgłaszającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli zawnioskowaliście Państwo o udzielenie odpowiedzi w takiej formie.

Klient, będący osobą fizyczną, niezadowolony z decyzji BMW Financial Services i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi na reklamację ma możliwość wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy w trybie rozpatrywania reklamacji lub o rozwiązanie sporu w trybie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl.

Rozwiń

Zmiany warunków i zastrzeżeń

BMW Financial Services zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. BMW Financial Services zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., wrzesień 2018.

Rozwiń